open menu

Valgprogram 2019-2023

Raus, radikal og miljøvennlig!

Folk trenger folk, hele livet. Gode lokalsamfunn er derfor viktig for oss alle.  Vi må ha nok ansatte i barnehager, skoler og eldreomsorgen, men vi trenger også ansatte som rengjør bygg, tømmer søppel og kjører busser. Trondheim SV kjemper for en kommune med mer fellesskap og en grønnere fremtid. Vi tar kampen for mindre forskjeller og mindre forurensing.

 

Valget  i september 2019 påvirker ikke bare hvordan Trondheim blir styrt de fire neste årene, men også hvordan byen utvikles.

 

SVs løfte  er å kjempe for en by for de mange, ikke for de få. En by der vi setter innbyggere foran pengesterke utbyggere, dyrkamark foran luksusboliger og fotgjengere og syklister og kollektivtransport foran privatbiler. En by som setter fellesskapet først, fordi noe av det beste med Norge er sterke fellesskap og små forskjeller. Vi skal kjempe for et solidarisk samfunn som tar klimaendringene på alvor.

 

Fellesskap, ikke forskjeller

SV vil at alle unger skal ha en god barndom. Da er det uakseptabelt at barn vokser opp i fattigdom i Trondheim. Mange kommuner regner barnetrygden som en del av inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp. Dermed får de som har lite fra før enda mindre. Det vil SV ha slutt på. Vi vil også kjempe for at alle skal ha mulighet til å delta på SFO og kulturskolens aktiviteter, uavhengig foreldrenes lommebok.

 

Når noen få spekulerer i bolig taper mange. Unge i etableringsfasen, småbarnsfamiliene, de uten fast jobb og de som ikke har råd til et godt sted å bo. Vi vil motarbeide boligspekulasjon, sånn at alle skal ha tak over hodet uten gjeld opp til pipa. Flere skal få mulighet til eie egen bolig, samtidig er det viktig at vi har et godt, rettferdig og fungerende leiemarked for de som ikke ønsker eller kan eie selv.

 

Gode barnehager og skoler er en investering i mennesker. De siste årene har vi sett  velferdsprofitører hente ut milliarder i overskudd fra barnehager, barnevern og psykiatri. SV ønsker en velferd uten profitt og uten kommersielle aktører.

 

Trondheim SV vil:

 • Kjempe mot økende forskjeller mellom innbyggerne i byen vår. Ingen skal vokse opp i fattigdom. Gjennom sterke fellesskap, arbeid, utdanning og inkludering vil vi sikre gode liv for de mange.
 • Gjenreise den sosiale boligpolitikken. Kommunale boliger kan dempe presset på markedet og sikre at flere får et greit sted å bo. Gjennom leie-for-eie-ordninger kan flere få mulighet til å kjøpe egen bolig. Boligmarkedet må reguleres. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i.
 • Sikre velferd uten profitt. Offentlige oppgaver skal være i offentlig regi. SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold. Velferd skal tjene folk, ikke penger. Alle ressursene som bevilges til fellesskapet skal gå til fellesskapet, ikke i lomma til noen få.
 • Gi alle et godt kulturtilbud, bl.a. gjennom flere friplasser i kulturskolen og økt satsing på den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.

Tid, tillit og frihet

Mange kommunalt ansatte opplever en hverdag preget av fokus på rapportering og kontroll i stedet for tid, tillit og frihet til å levere gode tjenester. SV vil gjennomføre en tillitsreform i nært samarbeid med profesjonene og deres brede kunnskapssyn. Tjenestemottakerne skal stå i sentrum og tidstyvene må bort.  

 

Trondheim SV vil:

 • Gjennomføre en tillitsreform i kommunen. Når ansatte gis frihet og faglig tillit, får vi bedre tjenester for innbyggerne. Det gir mindre byråkrati og mer velferd.
 • Sikre gode arbeidsvilkår for offentlig ansatte. Det skal være forsvarlig bemanning, samt gode lønns- og pensjonsvilkår. Ansatte i kommunen skal ha gode muligheter for etter – og videreutdanning.
 • Velferdstjenester skal ikke privatiseres.
 • Arbeide for økt bemanning, hele og faste stillinger. Det skal være nok folk på jobb for å ivareta både barn, unge, syke og pleietrengende. Skikkelige arbeidsforhold gir gode tjenester. Vi vil ha økt bemanning og bemanningssenter med fast ansatte i stedet for innleie og vikarer.

Grønn framtid, styrt av folket

For å vinne kampen mot klimaendringene og bevare naturmangfoldet må vi ha en grønn og rettferdig byutvikling som er styrt av folk og ikke utbyggere. Kommunen må legge sterkere premisser for hvordan byen skal utvikle seg og styre byutviklingen sammen med innbyggerne. Kommunen skal stille høye krav til miljø, sosial profil og arkitektonisk kvalitet ved alle nye utbygginger og involvere innbyggerne i langt større grad. Vi må skape bygninger og bydeler for framtida.

Gode grøntområder, nærhet til naturen, frisk luft og rent vann er viktig for alle. Trondheim har et rikt naturmangfold, og naturen gir oss også rikdom.. Den må tas vare på slik at også framtidige generasjoner får glede av naturen.

 

Kampen mot klimaendringene må også tas lokalt. Kommunen må gå foran i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling og sikte seg inn mot nullutslipp.

 

Trondheim SV vil:

 • Kommunen – ikke utbyggerne skal legge premissene for byutviklingen. Vi skal skape en bærekraftig og mer rettferdig by med bydeler til å bo og trives i.
 • Ta vare på naturen.  Vi vil sikre naturmangfoldet i marka og økologiske korridorer, bevare gode turområder og sette hensynet til de mange turgåerne foran hensynet til motorisert ferdsel.
 • Bekjempe forurensing og håndtere avfallet som en ressurs. Vi vil ha ren luft, stanse utslipp av mikroplast til Trondheimsfjorden og kutte unødvendig bruk av engangsplast.
 • Satse på miljøvennlig samferdsel. Det betyr å prioritere gang- og sykkelveier, gode sykkelparkeringsplasser, tilrettelegge for el-bil, satse mer på kollektivtransport og en forpliktende satsing på bybane.
 • Vi vil definere ‘bydel’ som et begrep og en dimensjon i Trondheim. Vi vil dele byen i definerte bydeler og gi folk gode grunner til å føle tilhørighet til sin bydel
 • Ta vare på dyrkamarka. Vi vil sikre det matproduserende arealet vi har for fremtidige generasjoner

Les hele valgprogrammet her:

Valgprogram Trondheim SV 2019-2023 (2)

Se hvem som stiller til valg for Trondheim SV her:

Valgliste Trondheim SV2019

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter