open menu

Vindkraft

Fortsatt er halvparten av Norges energiforbruk fossilt. Gjennom en energieffektivisering, ny fornybar energi fra blant annet vind, sol og en oppgradering av vannkraft, må all energibruk i Norge bli ren.

Landbasert vindkraft

Utbygging av vindkraft på land har ført til betydelige inngrep i naturen og konsekvenser for reindriften. Det planlegges en rekke nye utbygginger som kan få store negative konsekvenser, og som ikke er ønsket av lokalsamfunnene. SV er derfor svært skeptisk til videre utbygging av vindkraft på land, og lokalt har SV sagt nei til vindkraft på land i flere områder.

Norges vassdrags- og energidirektorat har lagt frem et forslag til en ny nasjonal plan for landbasert vindkraft. Frem til denne planen er ferdigstilt mener vi at alle vindkraftsøknader må stanses, og den må sikre at vi ikke bygger ned verdifull norsk natur, våre urørte og verdifulle områder må tas vare på, i tillegg må urfolks rettigheter respekteres. Når planen oppfyller disse kravene må den bli bindende slik at det ikke blir mulig å få tillatelse til utbygging i slike områder.

Vindkraftutbyggingen kommer ofte i konflikt med samiske rettigheter. SV har derfor gått inn for ikke gi konsesjon i samiske områder inntil rettssituasjonen er avklart gjennom behandling av Samerettsutvalg II.

Eierskap og skatt

Vindkraft må i likhet med stor vannkraft eies av det offentlige. I dag er det ingen begrensning på hvor stor andel av et vindkraftverk som kan være på private eller utenlandske hender slik det er for stor vannkraft. I dag ser man at stadig flere av vindkraftverkene kjøpes opp av utenlandske interesser. SV har derfor foreslått på Stortinget at det skal innføre bestemmelser som gjør at minst 2/3 av det enkelte vindkraftverk skal eies av det offentlige. Når konsesjonene går ut skal en eventuell videreføring hjemfalle staten.

Vannkraftverk med generatorer over 10 MVA ilegges i dag en naturressursskatt som betales til kommune og fylkeskommune. SV mener det må innføres en tilsvarende ordning for vindkraftproduksjonen slik at kommuner og fylkeskommuner får enn inntekt fra kraftproduksjonen. Forslaget ligger her.

Havvind

SV er positiv til vindkraft til havs, og mener vi må få på plass et system for tilskudd slik at det kan settes i gang større prosjekter slik Stortinget har vedtatt at regjeringen skal utrede. Utvikling av havvind kan også gi arbeidsplasser i industrien, og styrke overgangen til et grønt samfunn. Havvind kan også være i konflikt med naturvern. Det vil være viktig å ta hensyn til uberørt natur til havs, hensynet til sjøfugl, og hensynet til andre næringer slik som fiske.

SV mener:

  • Utbyggingen av landbasert vindkraft må settes på pause, det er gitt svært mange konsesjoner allerede.
  • Sier nei til utbygging i samiske områder frem til rettighetssituasjonen er avklart.
  • Vindkraft både til lands og til hav må eies av det offentlige på lik linje med vannkraft.
  • Vi bør innføre naturressursskatt for vindkraft slik at inntektene i større grad kan komme fylker og kommuner til gode.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter