open menu

Veg

Transport av gods og menneske er av dei sektorane som slepp ut mest klimagasser i Noreg, og derfor trengs det ein offensiv omlegging av transportsektoren. SV seier nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekt slik at vi får råd til å satse på kollektiv, sykkel og gange og trygge vegar i distrikta.

SV sine forslag til løysingar:

  • Vegutbyggingar som motvirkar målet om at all vekst i persontrafikk i byr og tettstader skal takast med kollektiv, sykkel og gange, skal ikkje gjennomførast.
  • Prioritere trygge vegar og betre fergetilbod i distrikta framfor motorveger inn mot byane. Rassikring, vedlikehald, trygglei, to køyrrefelt i hele riksvegnettet, gang- og sykkelstiar og betre fergetilbod skal prioriterast framfor store prestisjeprosjekt.
  • Ved planlegging av nye vegar skal omsynet til syklande og gåande prioriterast først.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter