open menu

Våpeneksport

Norge er en av verdens største våpeneksportører. Det betyr at vi har et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport. Gjennom flere stortingsvedtak og ratifisering av Arms Trade Treaty (ATT) har Norge vedtatt en politikk som har en klar og tydelig intensjon om ikke å eksportere våpen til land i krig, der krig truer, eller land som begår krigsforbrytelser. Det er bra. Men SV ønsker å stramme inn regelverket for våpeneksport ytterliggere ved å stanse all eksport av våpen og militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd, og kreve sluttbrukererklæring på alle våpnene vi selger, inkludert våpen til NATO-land. På kort sikt ønsker vi å stanse all våpeneksport til landene som deltar i den Saudi-Arabia ledede koalisjonen i Jemen.

SV vil:

  • Stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning.
  • Endre eksportkontrollregelverket slik at reglene for våpeneksport også gjelder for norsk forsvarsindustris datterselskap i utlandet. I dag er det et særlig problem at Israel kjøper norske våpen gjennom norske selskapers avdelinger i USA.
  • Styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres.

 

Les også: Atomvåpen, Forsvar, Fredspolitikk, NATO

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter