open menu

Tillitsreform i skolen

En inkluderende fellesskole skal bidra til at alle elever lærer mer, trives på skolen og mestrer livet.  En skole som handler for mye om pugging og testing, står i veien for dette. Lærerne må få større mulighet til selv å bestemme hvordan de vil undervise. Det kan ikke være kun PISA og nasjonale prøver som prioriteres. I dag opplever lærerne mistillit gjennom mye kontroll. SV vil innføre en tillitsreform der vi styrer skolen gjennom mål som fremmer læring og ikke skaper konkurranse og rangering som fører til en puggeskole. Lærere skal få bruke mer tid på elevene og mindre på skjemaer.

Forskningsrapporter og tilbakemeldinger fra elever og lærere har dokumentert at Kunnskapsløftet har ført til en mer teoritung skole og en mer ensrettet undervisning. Skoleforskere peker dessuten på at en omfattende målstyring kan ha bidratt til å øke elevenes prestasjonspress. Helsepersonell melder om at antallet elever som sier de har stressrelaterte psykiske problemer og udefinerbare fysiske helseplager, har økt de senere årene.

SV mener en tillitsreform må utarbeides i nært samarbeid med profesjonen, og bygge på at skolens brede kunnskapssyn skal ivaretas- Eleveneslæring må stå i sentrum og tidstyvene i skolen må bort.

SVs forslag til løsninger:

  • Motvirke test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Stadig flere tester fremmer prestasjonspress framfor faktiske prestasjoner og mestring, og bidrar til et snevert syn på kunnskap.
  • Ha tillit til lærerne. Elevene lærer mer når lærerne har tid til å følge dem opp. Lærerrollen må avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet må styrkes. SV vil i samarbeid med skolen utarbeide en tillitsreform, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper.
  • At et nytt og forbedret kvalitetsvurderingssystem skal motvirke økt konkurranse og rangering av skoler.
  • At Nasjonale prøver skal være utvalgsprøver.
  • Ha PISA-testene ut av skolen.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter