open menu

Statlig eierskap

SV vil at samfunnets ressurser og infrastruktur skal tilhøre fellesskapet og bidra til verdiskaping som gagner alle. Historisk har statlig eierskap vært en viktig pådriver for industrialisering, sysselsetting og velferd i Norge. I tillegg gir det statlige eierskapet inntekter til fellesskapet og muligheten til å sette viktige standarder for miljø, menneskerettigheter og åpenhet i markedet. SV vil ha en mer ambisiøs eierskapspolitikk for å trygge norsk infrastruktur.

SV vil:

  • Gjenreise den aktive næringspolitikken. SV vil bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene. Vi skal bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av.
  • Styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Overskuddene i statlige selskaper gir oss mer velferd og inntekter samtidig som eierskapet sikrer demokratisk kontroll med viktige institusjoner.
  • Innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet.
  • Arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.
  • Stoppe lederlønnsgaloppen. Styrene skal få klar instruks om å snu trenden med urimelig høye lederlønninger, styrehonorarer og bonuser. Ingen ledere i staten eller i statlige selskaper skal tjene mer enn statsministeren.
  • Trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide.
  • Sikre norsk eierskap over teknologi og kompetanse i viktige industrilokomotiver innen treforedling, blant annet gjennom strategiskeierskap for langsiktig oppbygging av industrien.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter