open menu

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)

Oljefondet er det norske folks felles formue. Vi som er så heldige å bo i akkurat i Norge på akkurat riktig tidspunkt, har et ansvar for å sørge for å forvalte inntektene godt.

Handlingsregelen for bruk av oljepenger sier at det ikke skal brukes mer enn forventet avkastning av fondet (anslått til 3 prosent fra 2017). Den ble innført for å unngå at fondet brukes opp i løpet av for kort tid og at det brukes for mye oljepenger i norsk økonomi. Det er likevel ingen garanti mot uansvarlig økonomisk politikk. Høyre- og Frp-regjeringen har økt oljepengebruken raskere enn noen regjering før dem, blant annet for å finansiere skattekutt til de rikeste. Hvis veksten i oljepengebruk fortsetter i samme tempo vil fondet være tomt i løpet av få tiår.

SV sto i spissen for at det ble innført etiske retningslinjer for forvaltningen av oljefondet i 2004. Retningslinjene har blitt forsterket flere ganger, sist med beslutningen om å utelukke kull fra fondet. SV vil utelukke all fossil energi fra oljefondet. Oljefondet bør i større grad investere i fornybar energi i sør. Dette må skje på en måte som tar hensyn til blant annet naturmangfold, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring.

I forbindelse med behandlingen av ny sentralbanklov våren 2019, ble det en diskusjon om det skulle lovfestes at Oljefondet kun skulle investere i utlandet. Dette har vært praksis i hele fondets levetid. SV mener derfor en lovfesting var unødvendig og stemte mot dette. Samtidig handler saken egentlig kun om hvorvidt fondets forvaltere skulle kunne plassere investeringer i Norge. Lovendringen er for eksempel ikke til hinder for at det kan opprettes nye næringsfond i Norge som investerer i næringslivet.

SV vil:

  • Holde fast ved en ansvarlig bruk av oljepenger.
  • Forbedre den demokratiske kontrollen med SPU. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av SPU.
  • Gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring.
  • Trekke SPUs datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse.
  • Jobbe videre med å trekke SPU ut av fossil energi.

Les også: Oljefondet ut av fossil energiOljefrie MørebankarOljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter