open menu

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig inntektssikring som kan mottas når man ikke har annen inntekt. Sosialhjelpen blir utbetalt av den kommunale delen i Nav, og nivået settes etter en individuell vurdering.

På mange måter er derfor sosialhjelp velferdsstatens siste sikkerhetsnett når det gjelder økonomisk velferd. Likevel er det flere og flere som ender opp med sosialhjelp som inntekt i Norge.

SV mener Nav bør ha en plikt til å gi god og tett oppfølging. Det er det veldig mange som ikke får i dag. Og ventetiden på oppfølging og gode tiltak er altfor lang.

Regjeringens innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger og kuttene i bostøtta har gjort at veldig mange mennesker har blitt avhengig av sosialhjelp over tid. SV mener dette er en veldig alvorlig utvikling som fører syke folk ut i fattigdom.

SV mener:

  • At økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett.
  • At barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.
  • At innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger må reverseres og man må være garantert ytelse og oppfølging frem til man er ferdig avklart. SV mener at de som har nytte av det bør få tilgang på kvalifiseringsprogrammet i Nav.
  • At personer som blir permanent avhengig av sosialhjelp skal avklares for uføretrygd eller Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter