open menu

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter gjør at vi har råd til fellesgoder som skoler, sykehus, veier, jernbane, forsvar, og alle andre oppgaver som vi finansierer i fellesskap. Skattesystemet fungerer omfordelende både fordi de med høyest inntekt og formue betaler en større andel av sin inntekt i skatt (et såkalt progressivt skattesystem), og fordi skatt finansierer goder som hver enkelt ellers ville vært nødt til å betale langt mer for hver for seg. I tillegg bruker vi avgiftssystemet for å skattlegge det som medfører kostnader for samfunnet, som forurensing.

SV foreslår å legge om skattepolitikken for å sikre bedre fordeling og redusere klimagassutslippene. Norge er et land med relativt små forskjeller, men ulikheten øker. De 10 prosent rikeste husholdningene i Norge eier halvparten av all nettoformue, og 74 av de 100 rikeste i Norge er arvinger. Vi foreslår å senke skatten på arbeid, og øke skatten på formue, arv og eiendom. Dette vil gi en mer rettferdig skatt og mindre forskjeller. Vi foreslår også å gjøre forurensing dyrere gjennom økte miljøavgifter. De fleste tjener på denne helhetlige omleggingen. (Les mer i SVs alternative statsbudsjett for 2020.)

Høyresiden påstår at de store skattekuttene til formue og arv skal føre til at det skapes flere arbeidsplasser, men regjeringen har etter gjentatte oppfordringer fortsatt ikke kunnet dokumentere at skattekutt fører til vekst. Skattekutt til de rikeste betyr at alle andre må betale mer skatt. Regjeringen har riktignok brukt oljepenger til å betale for skattekuttene sine så langt, men det kan ikke fortsette i det uendelige. For å sikre velferden på lang sikt må derfor skattenivået opp.

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Skattepolitikken er viktig for hvordan boligmarkedet fungerer. Boligprisgaloppen påfører folk store utgifter og skaper økonomiske forskjeller. Ved å gjøre noe med dette vil flere kunne eie sitt eget hjem til priser det går an å leve med. I tillegg vil det gjøre det mer lønnsomt å investere i bedrifter, framfor å sylte ned pengene i eiendom. Mange økonomer har også pekt på denne sammenhengen.

Til sammen er skattefordelene for boligeiere anslått til 27,8 mrd. kroner i 2019 (beregninger i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020). De fleste boligeiere tjener selvsagt litt på dette, men det er de som har dyrest og flest boliger som får mest igjen. Dette kan fordeles jevnere. Noen har foreslått å fjerne rentefradraget, men dette vil gå mest ut over unge med høy gjeldsgrad. I stedet vil SV gjeninnføre fordelsbeskatningen av bolig, og samtidig senke skatten på inntekt. Med vår modell blir boligeiere flest mer enn kompensert på grunn av lavere inntektsskatt. Det betyr lavere skatt for de fleste, mens de med flere og dyre boliger må betale mer.

SV vil:

  • Redusere skatt på arbeid og øke skatt på formue, arv og eiendom. Skattesystemet må gjøre det mer lønnsomt å jobbe, ikke mer lønnsomt å arve.
  • Flytte skatt fra inntekt til bolig. Folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt, samtidig som bolig beskattes mer. De fleste vil dermed betale mindre skatt som følge av denne omleggingen.
  • At inntektsskatten skal bli mer omfordelende.
  • Bruke avgiftssystemet til å redusere lokal forurensing og klimagassutslipp, på en måte som sikrer en sosialt rettferdig profil.

Les også:

Økonomisk ulikhet

Formuesskatt

Eiendomsskatt

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter