open menu

Sirkulær økonomi

The Global E-waste Monitor viser at gjennomsnittsnordmannen kaster 28,5 kilo elektronikk hvert år, mer enn i noe annet land. I følge SSB kastes det omtrent 23 kilo tekstiler per person. Hvis vi skal kutte utslipp og skape et bærekraftig samfunn er avgjørende å omstille økonomien til å bli mer sirkulær. Vi må gjenvinne og bruke ting på nytt.

SV mener vi må stille strengere krav til at produkter skal kunne leve lenger, resirkuleres og repareres. Og myndighetene må legge til rette slik at det blir lettest mulig for forbrukere, leverandører, produsenter og forhandlere å velge grønne og bærekraftige løsninger.

Derfor mener SV at vi må innføre en kraftig satsing på gjenbruk og sambruk.

SV vil:

 • Prioritere arbeidet med at mobiltelefoner og andre hyppig brukte elektriske forbrukerprodukter inngår i EUs økodesignforordninger med tydelige krav knyttet til sirkulær økonomi.
 • Endre forbrukerkjøpsloven gjennom å utvide reklamasjonsfristen ved at den kobles til en obligatorisk merking av antatt levetid på produktet, samtidig som gjeldende reklamasjonsrett på to år fra kjøpsøyeblikket fungerer som en nedre grense.
 • Lovfeste en rett til reparasjon for forbrukeren, plikt til reparasjon for forhandlere, og å sikre at krav til holdbarhet, tilgang til reservedeler og sirkulært design innarbeides i forbrukerkjøpsloven.
 • Utrede hvordan økodesigndirektivet kan brukes enda bedre for å bidra til lengre holdbarhet og bedre reparasjonsmuligheter, spesielt for produkter med høyt volum, som smarttelefoner og PC-er.
 • Utrede fordeler og ulemper ved å fjerne eller redusere moms på reparasjon.
 • Utrede fordeler og ulemper ved å fjerne eller redusere moms på utleie.
 • Innføre merkeordninger om produkters levetid og reparerhet.
 • Ta initiativ til ny merkeordning for klær som standardiserer informasjon til forbruker om tekstiler og kvalitet med hensyn til forventet brukstid, slitasje og holdbarhet.
 • Opprette nye fagbrevutdanninger for reparatøryrker som for eksempel skomaker, skredder, reparatør av klær, telefon- og/eller elektronikkreparatør.
 • Endre brukthandelloven gjennom å fjerne betingelsen om løyve fra politiet for å drive med bruktsalg.
 • Kreve sirkulære løsninger og avfallsreduksjon i alle offentlige anbud.
 • Sikre krav om resirkulert råvare som innsatsfaktor i produksjon innenfor byggeindustrien, og av gjødsel og jordblandinger.
 • Innføre et krav om innblanding av resirkulert plast i alle relevante produkter som omsettes i det norske markedet, for eksempel etter modell av innblanding av avansert biodrivstoff.
 • Sikre et eget krav til børsnoterte selskap om rapportering av avfallshåndtering, men den hensikt å sikre sporbarhet og kontroll av råvarestrømmer.
 • Utvide produsentansvaret slik at det gis insentiver til lengst mulig levetid av produktene, til størst mulig ombruk og egnethet for materialgjenvinning og til å redusere innhold av helse- og miljøfarlige forbindelser i produktene.
 • Opprette et offentlig senter for utvikling av ny delingsøkonomi.
 • Styrke sambruk i Norge gjennom tilskuddsordninger for opprettelse av nye sambruks- og samvirkeordninger, rådgivning for slike initiativer og gjennomgang av lov- og regelverk for å foreslå endringer som gjør slik virksomhet enklere, eller på andre måter støtte opp under ideelle delingsøkonomi-initiativer og samvirker hvor man deler hverandres eller felles eiendeler.
 • Støtte offentlige delingstjenester som utlån av nye varer fra bibliotekene og bysykkel-ordningene.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter