open menu

Samer og nasjonale minoriteter

Samene er Norges urfolk og Norge er forpliktet til å sørge for at den samiske befolkningens rettigheter ivaretas. Samisk kultur har en viktig plass i den norske kulturarven, og samisk og  norsk er likeverdige skriftspråk. Fornorskingspolitikken har fratatt mange samer deres språk, og har satt de ulike samiske språkene under press. Å bevare og styrke samisk språk er avgjørende for å ivareta og utvikle samisk kultur og samfunn.

Samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer som reindrift og fjord- og kystfiske er også under sterkt press.

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. Alle med langvarig tilhold i landet vårt og med en særegen historie og kultur. SV mener norske myndigheter må føre en mer aktiv politikk for å sikre at de nasjonale minoritetene får muligheter til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk. Deres historie og situasjon må representeres i skolen og andre institusjoner som er bærere av kulturarv.

SV vil:

  • Øke bevilgningen til Sametinget.
  • Få fart på byggingen av Saemien Sijte – sør-samisk museum, og få startet byggingen av skogfinsk museum.
  • Få en stortingsmelding om sør-samisk og lulesamisk språk, kultur og næring, med konkrete tiltak for å bedre situasjonen.
  • Opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot det samiske folk. Dette har SV fått flertall for på Stortinget og arbeidet er i gang.
  • Prioritere utvikling av samiske næringer.
  • Sørge for at samisk tam-reindrift ikke mister viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging av vind-kraft, vannkraft, mineralutbygging og hyttebygging.
  • Styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter.

Les mer:

  • Forslag om sør-samisk språk, kultur og næring kan leses her.
  • Forslag om å opprette en sannhetskommisjon kan leses her.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter