open menu

Psykisk helse

Psykiske helseplager er rammer svært mange av oss i løpet av livet. Da må vi behandling som hjelper, når det er nødvendig. Et samfunn som gir økonomisk trygghet, deltagelse i samfunnet og trygge oppvekstvilkår er viktig både for å forebygge og for å gjøre det lettere å leve med psykiske helseplager.

Psykiske lidelser er komplekse, arter seg ulikt og har mange årsaker. Det må hjelpetilbudet speile, og vi må ha et variert og brukerorientert tilbud av høy kvalitet.

Vi må bedre hjelpetilbudet og sikre gode forebyggende tiltak innenfor alt fra arbeidsliv og oppvekst til rusforebygging. Helsetilbudet for de med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet for øvrig. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp.

SV vil:

 • Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning.
 • Ha mer oppsøkende og nær hjelp. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet.
 • Gjøre det lettere å få hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig.
 • Gi et tilbud med brukerstyrte senger i spesialisthelsetjenesten som gir folk mulighet til å selv legge seg inn ved akutt behov.
 • Bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt.
 • Ha spesialisert behandling for de som trenger det. Ikke all sykdom passer dagtilbud, vi trenger fortsatt spesialiserte avdelinger der folk kan legges inn.
 • Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger.
 • Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid.
 • Innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskeltilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering.
 • Ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
 • Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter