open menu

Profittfri barnehage

Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass er den største velferds- og utdanningsreformen i nyere tid, og den fikk SV gjennomført.

I dag eies 54 prosent av barnehagene av private. De finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.  . Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode. Likevel ser vi fra SSB at stadig flere av de private barnehagene blir kommersielle. Halvparten av barna som går i private barnehager går i barnehager eid av de fire største selskapene. Oppkjøp og salg av barnehager er blitt big-business.  Dessverre har vi grunn til å tro at noen kommersielle selskap tar ut et skjult utbytte, for eksempel ved å gi skyhøye styrehonorar til seg selv, eller at ett selskap leier ut lokaler til et søsterselskap, som betaler leie over markedspris.

Økt profitt til eierne skapes også ved at man har flere barn per ansatt, lengre åpningstid uten flere ansatte, mindre bruk av faglært arbeidskraft, lav bemanning eller at man ikke setter inn vikar ved fravær. Lønns- og arbeidsvilkårene er ofte dårligere enn i kommunale barnehager.

Dette er en alvorlig trussel mot et godt og likeverdig barnehagetilbud, og rammer barna, foreldrene og de ansatte.

SV vil:

  • At pengene skal gå til barna, ikke til profitt. SV vil endre lovverket slik at all offentlig støtte og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.
  • Innføre et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.
  • At det må utarbeides en nasjonal oversikt over hvordan barnehageloven med forskrifter, som regulerer offentlige tilskudd og tilsyn med private barnehager, etterleves og håndheves i sektoren.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter