open menu

Pensjon

SV ønsker et pensjonssystem som sikrer alle en trygg pensjon. Folketrygden er fundamentet for pensjonen vår. Den sikrer alle et minste, garantert, pensjonsnivå, og gir mulighet for høyere pensjon for de som står i jobb.

Pensjonssystemet skal sikre at alle yrker gir mulighet for full opptjening, også yrker som er fysisk og psykisk krevende. Pensjonsreformen har medført lavere pensjonsutbetalinger for svært mange, og rammer særlig utsatte yrkesgrupper. Dette legger til rette for mer privat pensjonssparing, samtidig som det er sosialt urettferdig.

SV vil bevare folketrygden som grunnplanken i pensjonssystemet. Utbetalingene fra folketrygden skal over tid økes, slik at den hele tiden er en minstesikring som er god nok til å leve av.

SV vil:

  • Arbeide for å motvirke kuttene og de sosialt urettferdige sidene ved pensjonsreformen.
  • Skjerme uførepensjonister fra levealdersjusteringen av alderspensjonen.
  • At løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten.
  • At det må bli enklere å få opptjent pensjon. Man bør få tjenestepensjonsopptjening fra første krone, samt for stillinger under 20 prosent og når arbeidstaker er under 20 år.
  • Innføre en lov som sikrer at alle offentlig ansatte får beholde sitt pensjonsnivå ved konkurranseutsetting eller privatisering.
  • Styrke tidligpensjonsordninga for sliterne i arbeidslivet.
  • Gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret.
  • At eldre som ønsker det skal månedlig motta pensjonsslippen på papir.

Les også:

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter