open menu

Oljefrie områder

SV vil sikre at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen, blir varig petroleumsfrie.

Lofoten, Vesterålen og Senja 

Natur- og fiskeressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser.

Til Lofoten vandrer torsken vår, verdens siste store torskebestand, for å gyte. Også mange andre av de kommersielle fiskeslagene som vi fisker i Norskehavet og Barentshavet, er avhengig av området i sine mest kritiske livsfaser.

70 prosent av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og Senja som fiskeegg og fiskelarver. På Møreblokkene gyter Norsk vårgytende sild. Den største skaden på både fiskeri og natur i disse områdene, ville oppstå om man fikk en ukontrollert utblåsing fra en oljeplattform. Mest sannsynlig vil det gjøre at oljesøl når land i løpet av få dager. Simuleringer viser at havstrømmene i området vil frakte oljesølet nordover hele veien opp til Nordkapp og Barentshavet.

Mørebankane 

Formelt sett er Mørebankane opna for petroleumsverksemd, men takka vere politisk kamp har ein klart å sikre at området er petroleumsfritt fram til no.

Den norske vårgytande silda har hovudområde for gyting utanfor Møre i februar-mars. Millionar av sild gyt enorme mengder egg på eit svært avgrensa geografisk område.  Silda har mykje å seie for økosystema langs kysten, og har historisk sett vore ein svært viktig kommersiell fiskeart for Noreg.

Møre-bankane er også eit svært viktig gyte- og tidleg oppvekstområde for og sei, nordaust-arktisk torsk, og hyse. Området er vidare viktig som næringsområde for mange arter av sjøfugl, slik som lomvi, lunde og alke. I dette havområdet finn ein også fleire korallrev.

FNs klimapanel har fortalt oss at vi allerede har funnet mer fossil energi enn det klimaet tåler. Om verden skal klare å løse klimaproblemene må store deler av verdens fossile ressurser forbli ubrukt. Norge har høye utslipp per person og har allerede tjent mye penger på oljevirksomheten. En god start for å ta klimaansvar er å sørge for at våre mest sårbare og verdifulle havområder holdes oljefrie.

SV vil:

  • Vi vil ha et varig vern mot petroleumsvirksomhet i områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen.
  • At Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima. Vi går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av leteareal til oljeindustrien.

Les også: Olje og gass, Oljefondet ut av fossil energi,

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter