open menu

Naturvern

I 2019 kom FNs naturpanel (IPBES) med en rapport som viste at naturgrunnlaget i verden er truet, og at mer enn 1 million arter står i fare for å dø ut innen 10-år. Tapet av natur truer menneskeheten.

Hvert år bygges det ned store naturområder, også i Norge. De siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for større tekniske inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og bolig-areal. Dessverre har regjeringen også bygget ned areal

Dette truer leveområdene til planter og dyr, som utryddes i et urovekkende tempo. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

SVs politikk:

  • Styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 prosent vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner samt sikre 10 prosent vern av den produktive skogen. Vi vil også utvide dagens ordning med utvalgte kulturlandskap der man sikrer skjøtsel. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter.
  • Forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne.
  • Tiltak som gir stor miljønytte i de regulerte vassdragene skal settes i verk, selv om det får konsekvenser for energiproduksjonen. Dette kan særlig gjelde nye krav til minstevannsføring. 
  • Vi vil at kommunene skal utarbeide arealregnskap som gir oversikt over arealendringer, behov for kartlegging, status for økologisk tilstand, behov for restaurering og trender for naturmangfoldet i kommunene. 
  • Gjennomgå, og endre konsesjonsprosessene for fornybar energi slik at det tas større hensyn til urørt natur og inngrep. 
  • Styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet. Vi vil utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Vi vil styrke naturmangfoldloven ved å gjøre virkemidlene vern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende i alle norske havområder.
  • Utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur.
  • Opprette Preikestolen nasjonalpark og Østmarka nasjonalpark.
  • Sikre hverdagsnaturen. Vi vil utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større byer, for å ivareta de nære naturområdene.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter