open menu

Mineralnæring

SV vil sørge for god balanse mellom ny utvikling av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn. Norge er et fjelland rikt på mineraler. Det har gitt oss mange arbeidsplasser, men også store problemer med forurensning, blant annet med fjorddeponier. SV mener at langsiktig miljøforvaltning er viktig for mineralnæringen.

SV vil:

  • Opprette et statlig mineralselskap. Et statlig eierselskap vil bidra i front gjennom utvikling av teknologi, ivaretakelse og utvikling av metoder i tråd med norske naturvernhensyn, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt og lokalt.
  • Gradere mineralene og uttak etter globale behov for utvikling av ny teknologi. De mest etterspurte mineralene for å bygge ny teknologi i tråd med Paris-avtalen skal ha prioritet.
  • Stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling.
  • Kartlegge mineralressursene i Norge, til lands og på sokkelen. Vi vil styrke Norges Geologiske Undersøkelse.
  • Forby sjødeponi. SV vil innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig stille krav om resirkulering og igjenfylling.
  • Satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det må igangsettes tiltak for å få oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter