open menu

Miljøvennlig transport

Miljøutfordringene verden står foran er menneskeskapte. Dermed kan vi også løse dem.  Det eneste som trengs er politisk vilje. SV vil gjennomføre store kutt av klimagassutslippene i Norge. Hvis ikke rike land som Norge går foran og kutter sine utslipp vil vi aldri klare og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Norge må styre mot det klimavennlige nullutslippssamfunnet der luften er trygg og ren å puste i. Transport av gods og mennesker er av de sektorene som slipper ut mest klimagasser i Norge, og derfor trengs en offensiv omlegging av transportsektoren.

 

SVs forslag til løsninger:

  • At det skal lønne seg å velge kollektivt. SV er for et rimelig kollektivtilbud. Bilbruk skal være dyrere i byområder, og det kan skje gjennom blant annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter.
  • At veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler.
  • Planlegge kompakte og trivelige byer. Vi vil føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder.
  • Prioritere syklende og gående foran bilen. I areal- og transportplanlegging skal myke trafikanter prioriteres først. Vi vil ha økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Vi vil forenkle vikepliktsreglene for sykkel og belønne kommuner som satser på sykkel.
  • Ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. Vi vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier.
  • Sikre ren og trygg luft. Vi vil bruke regelverk og avgifter for å sikre luft som er i tråd med helseanbefalingene. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig.
  • Ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Dette vil både gi teknologiutvikling og sikre arbeidsplasser. Vi vil sikre en satsing på landstrøm i norske havner.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter