open menu

Likestilling i arbeidslivet

Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.

SV forslag til løsninger:

  • Sikre lovfestet og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid.
  • At det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter.
  • Styrke retten til fast stilling. Fast tilknytning til arbeidslivet påvirker indirekte mulighetene kvinner har til å oppnå ansiennitet og lederstillinger siden graviditet og fødsel gjør at kvinner har større behov for å ha en fast tilknytning til arbeidet.
  • Jevne ut lønnsforskjeller. Alle som arbeider fulltid skal ha en anstendig levestandard. SV vil opprette en lavtlønnskommisjon som skal utrede hvordan lønningene i lavtlønnsyrker kan økes.
  • Jobbe for likelønn. SV vil fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn. For å nå målet om likelønn må rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor utvides, blant annet med en statlig likelønnspott.
  • Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet.
  • Arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at kvinnedominerte arbeidsplasser har de samme rettigheter og samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene.
  • At arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers.

Les også: Feminisme

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter