open menu

Landbruk

SV vil bevare og styrke det norske landbruket og legge til rette for matproduksjon over hele landet. Norge skal produsere bærekraftig, og miljøvennlig mat, og andelen økologisk mat skal øke. Landbruket bidrar til spredt bosetting og livskraftige bygder i hele landet. SV vil prioritere små og mellomstore bruk.

Verdens landbruksproduksjon er i rask endring på grunn av både befolkningsvekst og klimaendringer. I en slik situasjon er det ekstra viktig at alle arealer som brukes til matproduksjon ivaretas og ikke gror igjen.

SV vil:

 • Ta jorda i bruk. Vri tilskuddsmidlene for at mer av jorda tas i bruk, også der det er bratt og karrig terreng, blant annet gjennom driftsvansketilskudd.
 • Sikre inntektsutviklingen i landbruket gjennom å sikre at bønder får kronemessig lik inntekt som andre bønder, som et flertall på Stortinget slo fast i behandlingen av jordbruksmeldingen våren 2017.
 • Tilpasse landbruket til klimaendringene, med lavere utslipp og bedre klimatilpassing, gjennom omstillingsmidler og økte tilskudd til dyrking av planter, frukt og grønt, blant annet.
 • Gjøre det lettere for ungdom å etablere seg som bønder.
 • Opprettholde viktige velferdsordninger som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon.
 • Arbeide for et sterkt norsk grensevern, fordi det er grunnlaget for å opprettholde norsk matproduksjon.
 • Videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål.
 • At all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn.
 • Legge til rette for økt norsk kornproduksjon på de arealene som er egnet for korn.
 • Styrke matberedskapen, blant annet gjennom etablering av beredskapslager for korn.
 • Prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon.
 • Ha ordninger for klimavennlig teknologi i landbruket.
 • Styrke dyrevelferden i landbruket.
 • Opprettholde bo- og driveplikten, konsesjonslovene og åsetesretten.
 • Arbeide for at kvinner i større grad velger å bli gårdbrukere
 • Forby pelsdyroppdrett

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter