open menu

Kultur

Kultur og idrett har en stor egenverdi, og SV ønsker en mangfoldig og inkluderende kultur- og idrettspolitikk. Offentlige midler må brukes på å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet alene. SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der alle som vil får muligheten til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet, og der alle har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvor de bor i landet og hvilken bakgrunn de har. En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i Norge.

SVs viktigste kulturpolitiske prioriteringer er:

  • Fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Det innebærer å øke kulturbudsjettene med minst 2 milliarder i løpet av neste periode.
  • Løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Biblioteker bør ha åpningstider som muliggjør tilgang også utenom ordinær arbeidstid.
  • Sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis og åpne møteplasser som fritidsklubber og lignende, med et variert tilbud og bemannet med faglig kompetente ansatte.
  • Mer kultur i skolen. SV ønsker å gjeninnføre kulturskoletimen, i tillegg til å utvikle en skoledag med mer praktisk- og estetiske fag. Det vil både være positivt for læring, og gjøre at mange fler kan få utforsket sin interesse for kunst og kultur i en tidlig alder.
  • Gi kunstnere rimelige levekår. Kunstnere og kulturarbeidere er blant lønnstaperne i Norge og mange lever under fattigdomsgrensen. SV ønsker å gjennomføre en kunstnerøkonomireform som både innebærer flere stipender, høyere satser på stipendene bevaring av nasjonale institusjoner innenfor ulike kunstarter og sikre frilansere bedre rettigheter i NAV.
  • En aktiv mediepolitikk. Mediehusene er i krise på grunn av fallende annonseinntekter. En aktiv mediepolitikk er avgjørende for å sikre ytringsfrihetens villkår i Norge. SV ønsker en stabil og god finansiering av allmennkringasterne, øke pressestøtten, sikre støtte for redaksjonelle stillinger, i tillegg til å beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet ved å tette skattehullene selskap som Facebook og Google benytter seg av.
  • Satse på film og musikkproduksjon og formidling. SV ønsker å øke støtten til film- og musikkfestivaler i tillegg til å gjennomføre et løft for norsk filmproduksjon i tillegg til å plassere incentivordningen for film under finans- eller næringsdepartementet.
  • En sterk og selvstendig frivillighet.

Les også:  Frivillighet

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter