open menu

Kriminalomsorg, fengsler og straff

SV vil ha en kriminalomsorg som gjør at så få som mulig begår kriminalitet på nytt. Da må kriminelle straffeforfølges raskere og mer effektivt enn i dag, og vi må styrke innsatsen til rehabilitering både i fengsel og etter fengsel. Saker skal som hovedregel ikke bli liggende så lenge at resultatet blir nedsatt straff.

I dag rekrutteres mange til tyngre kriminelle miljøer i fengslene, og de kommer ut i samfunnet uten framtidsutsikter og nettverk utenfor kriminelle miljøer. For å stanse kriminaliteten må vi gi kriminelle en reell ny start i livet. Da gjør vi Norge tryggere. SV mener at alle som skal sone skal gjøre det i fengsler i Norge, vi har derfor presset på for å avvikle leie av fengselsplasser i Nederland, og i stedet bruke pengene på å bygge ut fengselsplasser i Norge.

SV vil også gjøre noe med situasjonen for kvinner, som i dag må sone under dårligere vilkår enn menn. SV mener at straffenivået i hovedsak skal bestå på dagens nivå, men at det bør økes spesielt for menneskehandel.

SV vil:

 • Stoppe den omfattende bruken av isolasjon i norske fengsler. Isolasjon gjør de innsatte sykere og farligere, og det er stor risiko for at langvarig isolasjon bryter både torturforbudet og den norske grunnloven.
 • Alvorlig psykisk syke skal ikke sitte i fengsel og isoleres.
 • Ha økt bruk av alternative soningsformer. Fengsler er dyrt og fører for ofte til at straffedømte begår ny kriminalitet når de kommer ut. SV vil satse med på soning hjemme med fotlenker (elektronisk kontroll) og utvide bruken av samfunnsstraff.
 • At ingen barn skal sitte i fengsel. Vi vil bruke andre straffeformer for barn, slik som ungdomsstraff.
 • Ruste opp kriminalomsorgen. Flere ansatte gir bedre mulighet til å rehabilitere kriminelle.
 • Jobbe for å øke strafferammene for menneskehandel og grov menneskehandel.
 • Bevare forbudet mot kjøp av sex.
 • Utvide bruken av omvendt voldsalarm. Det er den som truer og begår vold som må få begrensninger, og ikke offeret.
 • Rus er et stort problem i fengslene. Overdose er vanligste dødsårsak etter soning. SV vil etablere rusmestringsenheter ved alle norske fengsler.
 • Forslag fra SV på Stortinget om at psykisk syke ikke skal sitte i fengsel eller isolasjon kan du lese her.
 • Forslag fra SV på Stortinget om å stanse bruken av isolasjon i norske fengsler kan du lese her.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter