open menu

Kollektivtrafikk

God kollektivtrafikk gjør at folk kommer seg dit de skal på en enkel og miljøvennlig måte uavhengig av om man eier bil eller ikke. Kollektivtrafikk bidrar til kutt i klimagassutslipp og renere luft. Kollektivsatsing gir også bedre trafikksikkerhet, mer attraktive bo- og oppvekstmiljø og bedre framkommelighet for næringsliv, kollektivtrafikk og nyttetransport. Stortinget vedtatt et mål om nullvekst i persontrafikken i byområdene. Da trengs god arealplanlegging og satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bil.

SVs forslag til løsninger:

  • Gi mer penger til kollektivtrafikken. Det har SV råd til fordi vi ikke prioriterer store motorveiprosjekter som gir mer bilbruk.
  • Gi kollektivtrafikken bedre plass slik at den kommer seg raskt fram i byen. Begrense bilbruken i byene for å få ned forurensningen og sikre at buss og trikk kommer raskt fram.
  • Det skal lønne seg å velge kollektivt. SV er for et rimelig kollektivtilbud
  • SV er for at staten gjør avtaler med byene der staten støtter kollektivtrafikken, mot at byene forplikter seg til å begrense biltrafikken.
  • De største byene kommer til å oppleve stor befolkningsvekst. Staten må derfor bidra med 70 prosent av investeringene for store kollektivprosjekter
  • SV vil at mellomstore byer også skal få støtte til kollektivtrafikk og miljøvennlig utvikling. Derfor bør også mellomstore byer kunne inngå bymiljøavtaler med staten der de får støtte til investeringer og drift av kollektivtrafikken mot at de forplikter seg til nullvekst i persontrafikken med bil.
  • Byene må redusere transportbehovet gjennom å bygge mer kompakte og med korte avstander. Nye utbygginger bør skje rundt kollektivknutepunkter.
  • SV vil at kollektivtrafikken skal være utslippsfri. Også busser går på fossilt drivstoff. Derfor må det offentlige stille krav om utslippsfri kollektivtrafikk.
  • Det må bli lettere å reise kollektivt også i distriktene. Vi vil satse på godt og regelmessig buss, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter