open menu

Integrering

Alle som bor i Norge skal ha mulighet til å leve gode og selvstendige liv, også de som har innvandret eller flyktet hit. I hovedsak går integreringen bra, noe vi ser ved at mange unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanning og arbeidsliv. Samtidig er det utfordringer. Vi må øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet, styrke norskopplæringen og ta utfordringer med æreskultur på alvor. Rasisme og fremmedfiendtlighet må bekjempes samtidig.

Samfunnet må samtidig satse tungt på integrering gjennom språkopplæring og arbeid, og det må sørges for ressurser til å følge opp de kravene som vi stiller. Vi må bekjempe fattigdom og sikre ordentlige og trygge boforhold. Det er ingen som blir integrert av å ha barn som vokser opp i fattigdom.

SV vil:

  • Styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak, og reversere kuttene i norskopplæringen som regjeringen gjennomførte.
  • Innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere mens de venter på vedtak.
  • Satse på bo-områdene som trenger bedre bomiljø og levekår. Groruddalssatsingen og områdeløft i andre bydeler er gode eksempler som må videreføres og utvides til andre byer, bydeler og tettsteder hvor det er behov.
  • Få folk i arbeid. SV vil innføre mentorordninger og andre målrettede ordninger som gir innvandrere hjelp til jobbsøking. Vi vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen».
  • Arbeide for at kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og tiltak for å få de ut i jobb.
  • Bekjempe sosial kontroll og æreskultur ved å utvide ordningen med minoritetsrådgivere, styrke den flerkulturelle kompetansen i det offentlige, styrke innsatsen mot omskjæring og tvangsekteskap, samt styrke kvinneorganisasjoner som arbeider for inkludering av kvinner i jobb og samfunn.
  • Fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte som skal gi erstatning for de som mangler barnehageplass etter at barnet er fylt ett år.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter