open menu

Forskning

Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter spiller en viktig rolle for utviklingen av næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn.

SV vil at Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må gis gode basisbevilgninger, økt handlingsrom og tillit. At bidrags- og oppdragsforskningen i hovedsak er finansiert gjennom midlertidige prosjektmidler, skaper usikkerhet knyttet til framtidig finansiering og gjør at forskerne i hovedsak tilsettes midlertidig.

SV vil styrke universitetenes, høgskolenes og forskningsinstituttenes faglige autonomi og å sikre uavhengig og uhildet forskning. Mindre bruk av midlertidige ansettelser og ikke innføre bonuslignende ordninger, er viktige tiltak som også vil kunne fremme god forskningsetikk.  Vi vil trappe opp forskningen i Norge gjennom økte bevilgninger, og sørge for at institusjonene har handlingsrom til å satse på frie og forskerinitierte prosjekter. Norge som forskningsnasjon skal være sterke i bredden og verdensledende på noen felter.

SV vil:

  • Bidra til å øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av brutto nasjonalprodukt til det samme som andre industriland.
  • Ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt.
  • Intensivere arbeidet for å redusere andelen midlertidige stillinger for vitenskapelig ansatte.
  • At en større del av de statlige forskningsmidlene går direkte til institusjonene. Norges Forskningsråds midler må i større grad brukes til frie og forskerinitierte prosjekter enn til programmer.
  • Øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen.
  • Ha mer forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer på den ene sida, og offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunnet på den andre.
  • At forsknings- og utviklingsresultater der det er mulig må publiseres i åpne og tilgjengelige tidsskrifter.
  • Ha mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-PhD-er, og utveksling av personell.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter