open menu

Flyktninger

Om lag 70, 8 millioner mennesker er på flukt fra forfølgelse, vold og væpnet konflikt i 2019. Over halvparten av verdens flyktninger og fordrevne er barn. De aller fleste – 41,3 millioner – er på flukt i sitt eget hjemland. Det er 29, 4 millioner som har flyktet over landegrensene, og av disse søkte 638.000 asyl i EU i 2018.

I dag bruker mange politikere begrepet flyktningkrisen for å beskrive at det kom mange asylsøkere til Norge i 2015. SV mener derimot at flyktningkrisen ikke er over, selv om det kommer færre asylsøkere og flyktninger til Norge.

SV mener at en god flyktningpolitikk krever godt internasjonalt samarbeid, og at de europeiske landene må gå sammen om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger. Det internasjonale storsamfunnet må bidra til en verden hvor færre mennesker drives på flukt. Norge må forsterke fredsarbeidet, det humanitære arbeidet, klimainnsatsen og bistanden.

En kvoteflyktning (også kalt overføringsflyktning) er en person som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget fastsetter hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot. Norge skal i 2019 ta i mot 3 000 kvoteflyktninger. SV mener dette er for lite når vi vet hvor stort behovet er. Vi har derfor foreslått at Norge skal ta imot 5000 i 2019.

SV vil:

  • Flyktningkonvensjonen må endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag.
  • Opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem.
  • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot. SV har i sitt alternative budsjett for 2019 foreslått å ta i mot 5000 kvoteflyktninger.
  • Sikre rask humanitær innsats. Trappe opp midlene som bevilges til humanitær bistand og forebygging av humanitære konflikter. Styrke etablerte nødhjelpsfond slik at de raskt kan reagere ved ekstraordinære eller akutte katastrofer.
  • Jobbe for en avvikling av EU-Tyrkia avtalen.

Les også: Asyl, Enslige mindreårige asylsøkere

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter