open menu

Fiskeri

SV vil ha en kystbasert fiskeripolitikk, hvor det slås ettertrykkelig fast at havets ressurser er fellesskapets eiendom, og at ressursene skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Med dette som utgangspunkt vil vi skape en sterk fiskerinæring, hvor ny teknologi og kunnskap brukes til å utvikle næringen videre.

Havet eies i fellesskap og nærhet til havets ressurser gir rett til å høste av det. Dette har vært grunnlaget for velferd og sysselsetting langs hele kysten. Men allemannseiet av havet er under press. Retten til å fiske samles på stadig færre hender. Retten til å fiske har blitt til en handelsvare. Å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk. Dette skader fellesskapet, kystsamfunnene og kystkulturen.

SV vil:

  • Grunnlovsfeste at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen til gode.
  • Tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene gjennom hjemfallsmodellen.
  • Sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette minstepris på fisken. Vi vil opprettholde Fiskesalgslagsloven.
  • Avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisklengde.
  • Hindre sammenslåing av kvoter, også for båter under 15 meter. Fisk fra kystflåten er grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn.
  • Ha økt kvalitet ved levering. SV vil etablere en kvalitetsfiskstrategi.
  • Innføre turistfiskekort for sjøfiske.
  • Redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy.
  • Styrke kontrollen med uregulert fiske og fiskerikriminalitet.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter