open menu

Feminisme

SV er et feministisk parti. Likestilling innebærer større frihet for alle. Skjeve maktforhold i samfunnet må bekjempes gjennom en aktiv politikk for mer likestilling. Det er nødvendig fordi kvinner fremdeles tjener mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid, og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og press på lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Skal kvinner og menn få like muligheter, må vi ta strukturelle, politiske grep for å rette opp skjevhetene.

SVs forslag til løsninger:

  • Sikre lovfestet og reell rett til heltid. Det offentlige skal fremme heltidskultur som arbeidsgiver.
  • Styrke retten til fast stilling. Fast tilknytning til arbeidslivet påvirker indirekte mulighetene kvinner har til å oppnå ansiennitet og lederstillinger siden graviditet og fødsel gjør at kvinner har større behov for å ha en fast tilknytning til arbeidet.
  • Jobbe for likelønn. SV vil fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn.
  • Aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt.
  • Styrke seksualundervisningen i skolen. Alle elever må få tidlig og god opplæring i skolen om grensesetting.
  • Gi økt støtte til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter og for økt likestilling. Sterke kunnskapsmiljøer og kvinneorganisasjoner er en forutsetning for likestilling.
  • Jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering. Vold og overgrep er et stort samfunnsproblem, og samfunnet har et ansvar for både å forebygge vold og overgrep, og gi oppmerksomhet og tilbud til alle som utsettes for det.
  • Sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner med jordmor til stede under hele fødselen, og sikre tidlig innsats og rett til oppfølging fra helsestasjoner og jordmor fra graviditet og ut barseltiden. Vi vil også sikre at familier ved behov kan få ekstra hjelp og oppfølging til barnet fyller 2 år.
  • Bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.
  • Styrke rosa kompetanse i helsevesenet, skolevesenet, politi og rettssystemet, barnevernet, de sosiale tjenestene og andre steder hvor det er nødvendig.

Les også: Likestilling i arbeidslivet

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter