open menu

Familievennlig arbeidsliv

For at arbeidslivet skal bli mer familievennlig, er også en styrket satsing på likestilling i arbeidslivet nødvendig. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.

Rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme er en del av kampen mot forskjells-Norge. For å skjerme familiene fra arbeidets inngrep i fritiden, må vi sikre trygge arbeidstidsordninger, og verne om normalarbeidsdagen. Av samme grunn ønsker vi søndag som en felles fridag, for å ha minst en felles dag i uka som normalt ikke er arbeidsdag. Vi ønsker også å sette i gang langsiktige forsøk med kortere arbeidstid.

SV vil:

  • Sikre lovfestet og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Det offentlige skal fremme heltidskultur som arbeidsgiver.
  • Innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening.
  • At alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten.
  • At reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og opprettholdes.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter