open menu

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige

En enslig mindreårig asylsøker er et barn som søker om asyl i Norge uten å ha med seg foreldre eller andre med foreldreansvar til Norge. I 2015 kom det 5480 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. I 2016 var det en voldsom nedgang med kun 320 søknader. Fra 2017 til utgangen av mai 2019 har det kommet til sammen 404 enslige mindreårige til Norge.

Det er forskjell på hvem som har ansvaret for omsorgen til de enslige mindreårige barna. Barnevernet har ansvaret for omsorgen for barna under 15 år, mens det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for barna over 15 år, og de bor på egne mottak. Barneombudet har vært veldig kritisk til dette, og mener det er diskriminerende, fordi barnevernet har ansvaret for alle barn i Norge frem til de fyller 18 år.

Mange barn kommer uten identifikasjonspapirer, og det er i noen tilfeller nødvendig med en alderstest for å fastslå hvor gamle de er. Disse testene er svært usikre og mange leger har advart mot at det er for store feilmarginer.

Midlertidig opphold

I 2009 ble det innført en ordning hvor enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år når de kommer til Norge, og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at barnet er uten forsvarlig omsorg ved retur, får midlertidig oppholdstillatelse som varer til de er 18 år. Ordningen har blitt kraftig kritisert og er beskrevet som psykisk tortur for barn. Det har vært tilfeller av selvmordsforsøk og flere barn har forsvunnet fra asylmottakene.

Fra 2009 til og med 2015 ble midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere praktisert som en unntaksregel. I gjennomsnitt fikk kun 4 prosent av enslige mindreårige asylsøkere som fikk saken sin behandlet i disse årene, midlertidig opphold. Etter at rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen ble fjernet i 2016, og flere områder i Afghanistan ble vurdert som trygge, eksploderte imidlertid antallet. For å få ned antallet igjen ble det derfor i 2017 innført sårbarhetskriterier som kan gi opphold på humanitært grunnlag til enslige mindreårige asylsøkere. SV mener imidlertid ikke dette er tilstrekkelig for å sikre enslige mindreåriges rettssikkerhet.

SV vil:

  • Fjerne ordningen med midlertidig opphold. Dersom barn ikke har omsorgspersoner så har de krav på beskyttelse og skal få opphold ut fra den statusen.
  • At barnevernet må ta ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere, også de over 15 år. Alle barn, også alle enslige mindreårige asylsøkere, skal ha rett på samme omsorg fra barnevernet som norske barn.
  • At fram til barnevernet tar over omsorgen må tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere være lovfestet. Det er store forskjeller i tilbudet, og dette kan være en salderingspost for kommersielle asylmottaksdrivere.
  • Erstatte dagens alderstest. SV mener testen må erstattes av en helhetsvurdering hvor det legges vekt på vurderingen til de ansatte og de profesjonelle som har vært i kontakt med personen.
  • Gjeninnføre rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen. At Norge, som eneste land i Europa, ikke har et rimelighetsvilkår er et brudd på flyktningkonvensjonen.

Les også: Asyl, Flyktningkrisen

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter