open menu

Energipolitikk

Skal vi klare å stanse klimaendringene så mener SV vi må fase ut bruken av fossil energi i Norge, og erstatte det med en storstilt elektrifisering energieffektivisering. Vi vil ha bedre boliger som sparer energi og produserer solkraft, og vi vil satse på elektrifisering av industriprosesser slik at vi kan fjerne fossil energi. Vi vil bruke ny teknologi som produserer energi lokalt. Norge må videreutvikle sine fornybare energiressurser uten at det går på bekostning av naturmangfoldet.

SV vil:

 • Fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling til fornybar energi er det viktigste.
 • Satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom å stille krav til byggebransjen, fase ut fossile løsninger og bruke støtteordninger slike at alle skal ha mulighet til å få et energieffektivt og miljøvennlig hjem. Alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte.
 • Prioritere naturverdier ved kraftutbygging, og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er nødvendig å bygge ut ny fornybar energi, og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer.
 • At oljefelt i produksjon skal elektrifiseres.
 • Satse på nye former for fornybar energi. SV vil ha en storstilt satsing på solceller og annen desentralisert energiproduksjon og lagring, og en satsing på flytende havvind. Dette må skje gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse.
 • Stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold, og samiske interesser svært viktig. Vi vil at det offentlige skal eie minst to tredjedeler av de landbaserte vindkraftverkene, og at vindkraft skal betale naturressursskatt til kommune og fylkeskommunen.
 • Gå imot ny gasskraft. Eksisterende gasskraftverk må renses.
 • Vannkrafta må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår.
 • Gå imot flere eksportkabler før det er høstet erfaringer fra de to påbegynte kablene til Tyskland og Storbritannia. Samfunnsnytten må være tydelig dokumentert før det eventuelt kan bygges flere. Alle utenlandskabler på norsk side skal være eid og kontrollert av Statnett, og vi vil stoppe den foreslåtte NorthConnect-kabelen til Skottland.
 • Vannkraftverk må oppgraderes der det er mulig for å øke kapasiteten og sikre produksjonen.
 • At ordningen med salg av opprinnelsesgarantier for norsk vannkraft uten kobling til kraftomsetning, bør avvikles
 • SV går imot norsk tilknytning til ACER. SV mener tilknytning til ACER innebærer avgivelse av norsk suverenitet.

Les også: Olje- og gass , Vindkraft , Fornybar energi  

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter