open menu

Eldreomsorg

Alle eldre skal være trygge på at de skal få en så god alderdom som mulig uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester.

Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester med kvalitet og har faglig sterke ansatte rundt seg.

Kommunene må få nok penger til å sikre god nok bemanning og oppfølging i eldreomsorgen. Tillitsreformen tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv.

SV vil:

  • At eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn.
  • Sikre nok sykehjemsplasser. En trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass ved behov.
  • Innføre nasjonal bemanningsnorm for sykehjem for å sikre at menneskerettigheter og verdighet ivaretas i omsorgen.
  • Satse på velferdsteknologi. Enkle teknologiske løsninger gjør det lett å komme i kontakt med helsepersonell, få umiddelbar hjelp og følge med på egen helse.
  • At det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv, demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning.
  • Styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger.
  • Jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn på opplevelsen av ensomhet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner.
  • Ha et krafttak for å sikre nok helsearbeidere. Kvalifiserte helsearbeidere innenfor eldreomsorg er avgjørende for tjenestenes kvalitet. En av de store utfordringene for framtidens omsorg er å rekruttere, og beholde, nok kvalifiserte helsearbeidere.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter