open menu

Ekstremisme og terrorisme

Som mange andre land har Norge blitt utsatt for terror, og ifølge myndighetene øker faren for terrorisme. De nye truslene krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. I tillegg må vi bekjempe ekstremisme gjennom å skape et samfunn med plass til alle. Det er viktig å huske at massiv overvåkning ikke hindrer all terror, og kan bidra til at utsatte grupper opplever mistenkeliggjøring og trakassering. Innbyggerne skal ikke fratas grunnleggende friheter i kampen mot terror.

Norge har et folkerettslig, humanitært og moralsk ansvar for barn av norske borgere som er i en vanskelig situasjon. Barn av foreldre med antatt IS-tilknytning lever isolert sammen med sine mødre i interneringsleirene under svært krevende forhold, uten tilgang til tilstrekkelige helsetjenester, beskyttelse mot overgrep, trygghet og omsorg, lek og læring. Det begås altså en rekke brudd på deres grunnleggende rettigheter. Barna er norske, de er uskyldige og Norge har et ansvar for å beskytte dem.

SV mener at alle norske barn må hentes hjem til Norge. Individuelle vurderinger av hva som er til barnets beste, må ligge til grunn når Norge gir bistand til barna, og det vil kunne bety at det beste for barna er å bli hentet til Norge sammen med sine mødre. Da er det også mulighet til å straffeforfølge mødrene. Om ikke mødrene ber om konsulær bistand bør norske myndigheter tilby dem slik hjelp.

SV vil:

  • Sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt.
  • Styrke Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer.
  • At PST skal prioritere alle former for ekstremisme, inkludert høyreekstremisme og religiøs ekstremisme.
  • Sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. SV vil gjøre det ulovlig å motta pengegaver fra diktaturer til norske trossamfunn.
  • Styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen.
  • Bedre koordineringen mellom sikkerhetsmyndighetene. Det oppstår hull i sikkerheten vår når forskjellige etater ikke snakker sammen godt nok.
  • At Norge skal sikre at norske fremmedkrigere får sin straff. SV mener at nordmenn som begår krigsforbrytelser og terrorisme i andre land skal straffes. Den eneste måten å sikre dette på er at fremmedkrigerne står foran en norsk domstol.
  • Hente hjem alle norske barn som lever i krigsområder og iverksette nødvendige tiltak for å sikre god barnefaglig oppfølging, rehabilitering og reintegrering.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter