open menu

Bolig

Boliger for alle

I mange områder bygges det i dag for få boliger, og det bygges andre boliger enn det det er behov for. Samtidig så blir vi stadig flere mennesker, en utvikling som vil fortsette. Det er derfor et behov for flere boliger, men boliger som passer for alle og som skaper gode bomiljøer.

Boligutbygging i Norge foregår stort sett slik at det er private selskaper som planlegger og bygger boliger. Offentlige utbyggingsselskaper, eid av store kommuner eller staten, kan ta samfunnshensyn på en helt annen måte. De kan sørge for bygging av rimelige boliger når kommersielle utbyggere ikke kan, eller vil, bygge det som er nødvendig.

Boligene som bygges må være gode og mulige å leve i over lengre tid, også for bevegelseshemmede. Det er derfor viktig å sørge for at flere boliger blir tilgjengelige for alle.

SV vil:

  • Kommunene skal starte flere offentlige tomte- og utbyggingsselskaper: Det offentlige både kan og bør ta en større del av ansvaret og risikoen ved å bygge ut nye boliger. SV ønsker at flere kommuner oppretter egne tomte- og utbyggingsselskaper slik en del allerede har gjort, og at staten vurderer å opprette tilsvarende.
  • Bygge flere studentboliger, kommunale utleieboliger: Studentboliger er boliger til ikke-kommersiell utleie, og bidrar til å holde prisene i det øvrige leiemarkedet nede. SV vil derfor bygge 4000 flere studentboliger i året. SV vil sørge for flere kommunale utleieboliger, og satse videre på «leie-til-eie»- boliger.
  • Ikke-kommersielle boliger: Vi vil bygge boliger som drives på ikke-kommersielle prinsipper etter modell fra allmenneboligene i Danmark.
  • Lage en nasjonal boligplan: I dag finnes det ingen oversikt over behovet for nye boliger. En nasjonal boligplan bør gå over en lengre tidsperiode, og analysere boligbehovet i hele landet, ha konkrete mål for antall nye boliger, vurdere boligutbygging i et boligsosialt lys, og ta hensyn til miljøet.

Veien til egen bolig

Alle trenger et hjem. I løpet av de siste årene har boligprisene steget kraftig og muligheten til å skaffe seg et trygt hjem er umulig for mange. De siste prognosene viser at boligprisene i hele landet vil øke med 23 prosent innen 2020. Samtidig er det stadig flere som kjøper flere boliger uten at de skal bo i dem selv. Noen kjøper for å hjelpe barn og barnebarn med bolig, andre for å spekulere i prisvekst. SV mener at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt.  Vår målsetting er at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig om de ønsker det, og ellers bo i en trygg bolig.

SV vil:

  • Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år.
  • Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan få startlån.
  • Øke bostøtta. I dag er det færre som får bostøtte enn før. Vi vil at alle som trenger det skal få mulighet til å bo trygt i en god bolig. Da må bostøtta økes, ikke kuttes.

Skatt

Alle trenger et sted å bo og boutgifter det går an å leve med. Men unge opplever at boligprisene vokser raskere enn de greier å spare opp egenkapital. De som endelig har kommet seg inn på boligmarkedet sitter med langt høyere gjeld enn de ville gjort for bare få år siden. Mange må få hjelp fra foreldrene sine for å komme inn på boligmarkedet, noe som forsterker klasseskillene i boligmarkedet.

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Skattepolitikken er viktig for hvordan boligmarkedet fungerer. Dessverre blir denne debatten dominert av skremselspropaganda fra høyresiden om at SV vil skatte folk fra hus og hjem. Det er det motsatte som er tilfelle: Det er boligprisgaloppen som påfører folk store utgifter og skaper økonomiske forskjeller. Ved å gjøre noe med dette vil flere kunne eie sitt eget hjem til priser det går an å leve med.

SV vil:

  • Flytte skatt fra arbeid til eiendom: Skal flere kunne kjøpe seg bolig kan ikke bolig være ett spekulasjonsobjekt. For å dempe prisene og gjøre det mindre attraktivt å spekulere må det innføres mer skatt på eiendom. Folk flest vil komme bedre ut fordi skatten på vanlige og lave inntekter reduseres.

Les også: Skatter og avgifter, SVs boligpakkeSVs plan mot forskjeller

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter