open menu

Bibliotek, litteratur og språk

Bibliotekene gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer.  Bibliotekene har vært med på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. Bibliotekene er viktige som portaler og kvalifiserte veivisere i informasjonsoverfloden. De siste årene har vi sett en fornying og utvikling av bibliotekene med mange aktiviteter og som viktige møteplasser.  Men samtidig som besøkene på biblioteker eksplodert, har bevilgningene sunket, og det er store forskjeller på bibliotekene.

Skoler med gode skolebibliotek med et godt innkjøpsbudsjett og en dedikert skolebibliotekar legger til rette for lesing, informasjons- og kildekompetanse og skaper en møteplass på skolen. Skolebibliotektilbudet varierer mye, og skolene er ikke påbudt å ha et skolebibliotek på skolen. 

I Norge har vi et unikt system for å sikre at det utgis litteratur av høy kvalitet og stor variasjon, som er tilgjengelig i hele landet. Dette systemet må vi styrke og bevare gjennom en egen boklov. Innkjøpsordningene må styrkes, særlig gjelder dette for sakprosa som i dag bare kan kjøpe inn en brøkdel av de påmeldte titlene.   

Vi er et lesende folk. Likevel ser vi igjen at det er et fall i lesingen både blant ungdom og unge voksne. Å lese på fritiden, enten det er sakprosa eller skjønnlitteratur og fagtekster, styrker lese- o gskrivekompetansen, gir tilhørighet og forståelse for samfunnet rundt oss. Nasjonale lesetiltak må videreføres og gjøres permanente. 

SV vil:

  • Gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Vi ønsker å bevilge 1 milliard til dette formålet i neste stortingsperiode
  • Innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek
  • Styrke innkjøpsordningen og innføre en boklov som lovfester fastprissystemet på bøker.
  • Slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder.
  • Legge til rette for organisasjoner og tiltak som arbeider å styrke lesengasjement og leselyst.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter