open menu

Barnehage

En god barndom varer hele livet. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best forutsetninger for å lykkes. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang læring og dannelse. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov.

At alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring, er viktig for en god kvalitetsbarnehage. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet, uavhengig av foreldrenes inntekt. Derfor vil vi redusere maksimalprisen for foreldrebetalingen. I stedet for behovsprøving, som både er byråkratisk og stigmatiserende, vil vi at barnehagen skal være billigst mulig for alle, og på sikt gjøres gratis.

SVs forslag til løsninger:

  • Ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
  • Bemanningsnormen må fullfinansieres og styrkes. For at bemanningen skal bli reell og merkes ute i den enkelte barnehage, må den gjelde hele barnehagens åpningstid. Da må det blant annet stilles krav om ekstra bemanning for barnehager med lang åpningstid og at det settes inn vikar ved fravær.
  • Minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere, og minst 25 prosent skal være fagarbeidere.
  • Alle ansatte skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse.
  • Det skal være et lovfestet krav om en styrer i hver barnehage.
  • Styrke spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager.
  • Innføre en bestemmelse i barnehageloven om at barnegruppens størrelse skal være forsvarlig.
  • Redusere maksprisen i barnehagen med 100 kroner per måned.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter