open menu

Asyl

Asyl betyr et ukrenkelig fristed. En asylsøker er en person som kommer seg til et land og søker asyl etter ankomst. I Norge gis asyl til personer som defineres som flyktninger ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951, og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending.

Antallet som søker asyl i Norge har variert. I 2015 kom det 31 150 asylsøkere, mens det i 2018 bare var 2655 personer som søkte asyl. Det er litt lavere enn i 2016 og 2017 hvor det var rundt 3000 hvert år. I 2019 søkte 2305 personer om asyl i Norge

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. SV mener at de som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin søknad. De som ikke har krav på beskyttelse, skal returnere raskt. Vi skal føre en asylpolitikk som skal være solidarisk, sikre folks rettssikkerhet og som følger prinsippene i menneskerettighetskonvensjonene. Da er det viktig at vi ikke uthuler reglene ved å returnere folk til farlige områder, og det er viktig at alle land tar et likt ansvar for å sørge for et forpliktende asyl-system.

SV vil:

 • Opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem.
 • Arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.
 • Sikre kort saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i asylsaker og familiegjenforeningssaker skal normalt ikke gå over 6 måneder.
 • Styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn.
 • At det opprettes en basis av asylmottaksplasser som dekker det som i hovedregelen er antallet asylsøkere til Norge. SV vil at disse skal drives av kommuner og ideelle organisasjoner med lengre kontrakter. Slik kan kommunene koble det som skjer på mottak med integreringsarbeidet de driver.
 • Vurdere å åpne for at det kan søkes om asyl fra et annet land, slik kan folk slippe en farlig flukt, og Norge kan få bedre kontroll.
 • Sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol.
 • Gjeninnføre rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen. Norge bryter Flyktningkonvensjonen når vi som eneste land i Europa har fjernet rimelighetsvilkåret.
 • Slutte å sende asylsøkere tilbake til Hellas gjennom Dublinavtalen og innføre en umiddelbar stans i tvangsretur til Afghanistan fram til rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen er gjeninnført
 • Øke antallet kvoteflyktninger Norge tar imot
 • Styrke asylsøkeres rettigheter og muligheter for å få prøvd sin sak i norsk rettssystem
 • Sikre uavhengig tilsyn med tvangsreturer

Les også: Enslige mindreårige asylsøkere, Flyktningkrisen

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter