open menu

Abort

Retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge og skal aldri rokkes ved. Det skal være opp til den enkelte kvinne å bestemme over egen kropp. SV vil utvide retten til å bestemme selv fra uke 12 til uke 16.

Vi vet at møtet med abortnemndene er tøft for mange, selv om nemndene også gjør en god jobb. Avgjørelsen om å ta abort eller ikke, skal være opp til kvinnen og ikke en nemnd som skal vurdere om kvinnen har «gode nok» grunner.  SV ønsker en utredning av regionale team som følger opp kvinner som har behov for senabort. Kvinnen skal fortsatt ha det endelige vurderingen, men hun skal ha rett på god informasjon og veiledning av kvalifisert personell, som er tilpasset den konkrete situasjonen kvinnen står i, enten det er sosialt eller medisinsk. Slik rådgivende må være  

Abortloven har vært urørt fram til regjeringen endret den i 2019, da det ble besluttet at kvinner som ønsker selvbestemt fosterreduksjon må møte i nemd. Dette er en innskrenkelse i kvinners rett til selvbestemmelse, som SV ønsker å reversere. 

Oppfølgingen av  kvinner som har vært gjennom en abort er ikke god nok. Dette gjelder også spontanaborter som kan være svært smertefull fysisk og psykisk. SV mener det må sikres rett til oppfølging hos jordmor eller psykolog etter en spontanabort. Kvinner som skal gjennom en planlagt abort må få en reell mulighet til å gjennomføre aborten på sykehuset. 

SV vil styrke kvinners rett til selvbestemt abort internasjonalt. Kvinners rettigheter er under press fra konservative krefter og land, og i mange land ser vi at abortrettighetene møter sterk motstand. Mangel på trygge aborttilbud hindrer ikke aborter. Alternativet til trygg abort er oftere en usikker abort med risiko for liv og helse, både for mor og barn. 47 000 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter, de aller fleste i utviklingsland. Mange jenter og kvinner lever med smerter og skader etter å ha utført aborter på seg selv. SV vil at Norge skal øke støtten til arbeidet for å sikre rett til trygge aborter internasjonalt.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter