open menu

Sør-Trøndelag SVs valgprogram for fylkestingsvalget (2007-2011)

Innledning
Flere år på rad har FN rangert Norge som det beste land å bo i. Vi er et lite folk som fra naturens side har trukket vinnerloddet og vi bygger vår velstand på naturrikdommer som vasskraft, fisk, olje og gass.
Norge er ikke alene om å forvalte store rikdommer, men vår allmenne velstand hadde ikke vært mulig uten en bevisst fordelingspolitikk som gjør det mulig for hele folket ta del i denne rikdommen.

Privat rikdom skaper motkrefter mot en slik fordelingspolitikk. Krav om at enkeltindivid skal få større andel av verdiene, mottarbeider direkte årtiers kamp for et samfunn tuftet på SVs slagord «Del godene».

Det er nå allment akseptert at vekstideologien har nådd en grense, og at tiltak må settes inn for å forhindre at klima og jordas økosystem blir ødelagt. Vi kan ikke lenger bare velte avfallet ut over naturen uten at dette slår tilbake ved å true vår eksistens.
Når jordas atmosfære forandres pga. vår bruk av energi, må tiltak settes i verk. Dette kan bare løses kollektivt – nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen fordrer store forandringer.
I programmet for fylkestingsvalget 2007 skisserer vi hvordan vi skal arbeide for at vi, med fylkets forutsetninger, skal møte morgendagens utfordringer.

Det er her vi bor
Valget på nytt fylkesting blir valget om hvordan vi ønsker at fylket vårt skal utvikle seg. Vi bor i en landsdel med rike historiske tradisjoner. Valget nå gjelder framtida og hvordan framtidas ressurser skal forvaltes. Valget gjelder hvordan vi i fellesskap skal skape en trygg tilværelse. Bosettinga spenner fra fjell til hav. Ulike tradisjoner og lokalkunnskap som er viktig å vare på. Det trengs en bevisst politikk så hele fylket får del i vår velstand.

SV vil i fylkestinget arbeide for:

 • Desentralisert videregående skole.
 • En infrastruktur med god tilgjenglighet både innen fylket, og til og fra fylket.
 • Regional utvikling på grunnlag av fylkets naturgitte forutsetninger.
 • Gode kulturelle møteplasser.
 • Et tolerant Sør-Trøndelag, hvor folk med forskjellig kulturell bakgrunn kan finne seg til rette i arbeid og fritid.

Vi vil bestemme sjøl
SV vil beholde et demokratisk styrt regionalt forvaltningsnivå. I ei tid med sentralisering, privatisering og nedbygging av distriktene vil vi kjempe for vanlige folks rett og mulighet til å delta i beslutningsprosessene, for å ha best mulig innflytelse på eget liv og egen framtid. Mange store oppgaver kan løses ved at makt flyttes ut av de sentrale styringsorganene. Det regionale nivået kan ta over mange slike oppgaver og må derfor styrkes. En slik desentralisering av makt medfører at dagens fylker blir for små. SV vil derfor arbeide for at landet blir delt inn i større regioner. Dette vil sikre vår småkommunestruktur. Samlet sett vil dette være en av de største demokratireformene i vår tid.

Barn og unge
SV har i flere år satt barn og unge først fordi vi ser viktigheten av å satse på framtida. Det er nødvendig å ta barn og unge på alvor, og gi alle like gode utviklingsmuligheter, slik at de vil ønske å videreutvikle folkestyret. Et sterkt velferdssamfunn vil være en garantist for like muligheter for alle. Derfor har Sør-Trøndelag SV kjempet for den desentraliserte skolestrukturen og mer makt til elevene. Det er viktig at ungdommens medbestemmelse øker, ikke bare i saker som gjelder ungdom spesielt, men også i saker av allmenn betydning.

SV ønsker:

 • At Ungdommens fylkesting må gis gode muligheter til å påvirke fylkestingets beslutninger.
 • Å gi Ungdommens fylkesting økt legitimitet gjennom nærmere koblinger til skoler og lokalsamfunn.SV vil arbeide for:
 • En ordning med ungdomskort. Med ungdomskort betaler ungdom en relativt liten engangsavgift, og kan deretter ferdes fritt med alle fylkets kollektive transportmidler – tog, buss og båt.
 • Økt kollektivtrafikktilbud, særlig på kvelds- og ettermiddagstid.
 • Satsing på tiltak som begrenser ungdomsulykker, f.eks. Hjem for en 50-lapp for ungdom.
 • At det innføres et rabattkort for fylkets ungdommer, som gir rimeligere priser på kino, bad, kulturarrangementer osv.

Opplæring
SV ønsker en sosialt bevisst og demokratisk organisert opplæring med rom for faglig utvikling, meningsbrytning og pedagogisk mangfold. Skolen må bli en mer lærende organisasjon. SV vil ha videregående opplæring også der befolkningsgrunnlaget ikke er så stort.

SV vil ta de unge på alvor ved å gi dem trygghet og innflytelse både i skolen og i samfunnet ellers. Elevene må få førstehåndserfaring i å delta i demokratiske prosesser. Det er også viktig at alle elever kan klare å gjennomføre opplæringa.

Derfor vil vi:

 • Hindre karakterbasert opptak, da det vil ramme de svake elevene og tilbudene til skoler i distriktene.
 • Sikre intensjonene i Kunnskapsløftet gjennom økt lærertetthet.
 • Si nei til privat skoledrift.
 • Styrke elevdemokratiet, og sørge for god skolering av elevrådene gjennom nær kontakt med elev- og lærlingeombudet.
 • Arbeide for at alle får tilbud på nærskolen, for å minske tallet på borteboende.
 • Styrke elev- og lærlingeombudets rolle.
 • Beholde den desentraliserte skolestrukturen.
 • Ha tilrettelegging, forebygging og tverretatlig samarbeid slik at frafallet blant elever i den videregående skolen går ned.
 • Utvikle skolebibliotekene til å bli kunnskaps- og læringssenter.

 

SV ønsker å sette fokus på et sterkere innhold i den videregående opplæringa. Kunnskapsløftet åpner for en lokalt styrt utvikling som må brukes!

Derfor vil SV:

 • Samarbeide med lærerne og deres organisasjoner for å sikre faglig autoritet og utvikling i opplæringa.Være offensive overfor sentrale myndigheter og ta initativ til projekter for nyskapning i videregående opplæring.
 • Videreføre realfagsatsinga.
 • Fortsette styrkinga av rådgivertjenesten i tråd med elevenes behov.
 • At voksne med minoritetsspråklig bakgrunn får et tilpasset opplæringstilbud i videregående skole.
 • Styrke voksenopplæringa.
 • Øke satsinga på etterutdanning av lærere.
 • Beholde det fjerde påbyggingsåret på videregående skole.

 

En god skole er en skole i stadig utvikling som tar inn samfunnet rundt seg og utvikler skolen i takt med lokalsamfunnet.

Derfor vil SV:

 • Samarbeide med det lokale nærings,- kultur- og organisasjonslivet for å gjøre skolene til lokale kunnskapssenter.
 • Ta en lederrolle overfor både offentlig og privat sektor for å få et løft i antall lærlingeplasser.
 • Arbeide for utvikling av flere veier fram til fag- og svennebrev.
 • Utvikle entreprenørskapet i opplæringa, og knytte bånd til både grunnskolen og høyere utdanning.

Mobbing og rasisme er et problem SV tar på alvor. Målet er at Sør-Trøndelag skal være et romslig samfunn der ulikheter i utseende, tro, kjønn, seksuell legning eller kulturell bakgrunn ikke skal gi ulike muligheter til arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnslivet. Skolen reproduserer maktforskjeller mellom kjønn, og seksualisert trakassering er et problem som har fått lite fokus. SV vil ha med kjønnsperspektivet i kampen mot mobbing og trakassering.

SV vil:

 • Ha konkrete handlingsplaner mot rasisme og mobbing i alle kommuner og i alle skoler, og vi forventer konkret handling på hver enkelt skole mot rasisme og mobbing.
 • Videreføre satsinga mot seksualisert trakassering i fylket.
 • Styrke rådgivertjenesten og kjempe mot kjønnsstereotypier i rådgivinga ift. yrkesvalg.

Folk og kultur
Kulturelle aktiviteter skaper engasjement, nærhet og kontakt mellom mennesker. Kunst og kulturaktiviteter er viktige brobyggere mellom folkegrupper av ulik nasjonalitet og med ulikt politisk syn. De favner ulike aldersgrupper og knytter forbindelser mellom fortid, nåtid og framtid. Et aktivt lokalt kulturliv kan være med å legge forholdene til rette for et meningsfylt lokaldemokrati. SV prioriterer mangfoldet av kulturaktivitet i nærmiljøene, men ser sentrale kulturinstitusjoner som viktige medspillere for de lokale kreftene. Fylkeskommunen må ha kulturpolitikken som en av de viktigste bærebjelkene for regional utvikling.

Derfor vil SV arbeide for:

 • Å videreutvikle Den kulturelle skolesekken.
 • Videreutvikling av Kulturbunker Dora.
 • Å tilby funksjonshemmede og eldre tilgang til gode kulturtilbud ved å styrke transportordninga for funksjonshemmede og bruken av ledsagerbevis.
 • Å gi samisk kultur større plass i fylket.
 • Å videreutvikle fylkesbiblioteket og styrke samarbeidet med andre kulturinstitusjoner.
 • Å følge opp Trøndelag Folkemuseum som en sentral kulturinstitusjon med sin høye faglige kompetanse, som må styrkes for å være både veileder og pådriver i utviklinga av de lokale museene.
 • Gi tilskudd til store lokale kulturarrangement.

Fram for fysisk aktivitet
Vi er fra naturen av skapt for fysisk aktivitet. Mange har stillesittende arbeid. Også i fritida er tilbudene til fysisk passivitet store. Det er viktig at en skaper holdninger hos den enkelte til å drive fysisk aktivitet, særlig hos de unge. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold forebygger livsstilsykdommer og minsker presset på helsevesenet. Det største gode et menneske kan ha, er god fysisk og psykisk helse.

SV vil prioritere breddeidretten, slik at lag og organisasjoner kan opprettholde og utvikle sine aktiviteter og tilbud. Den lokale idretten har en sentral plass i å engasjere folk lokalt til sosialt samvær og fysisk aktivitet.

Folkehelseprosjektet FYSAK, et samarbeidsprosjekt mellom stat, fylkeskommune og kommunene, må videreføres.

Miljø og energi
Det er ikke lenger tvil at vi opplever menneskeskapte klimaendringer. FNs klimapanel har slått fast at ekstremvær, som f.eks. flom, tørke og nedsmelting av polene, er et resultat av menneskelig aktivitet. Den globale luftforurensinga med store utslipp av CO2 og oppvarming av atmosfæren vil føre til dramatiske forandringer. Den truer samfunnsutviklinga, både politisk, økonomisk og sosialt.

Et bærende prinsipp er at vi må tenke globalt men handle lokalt. Internasjonale avtaler som, Kyoto-protokollen, må iverksettes gjennom nasjonal og lokal politikk og handling. Med den innsikt vi har i dag, vet vi at naturens kapasitet ikke er uendelig, men har grenser som setter rammer for menneskelig aktivitet. Vi må føre en langsiktig miljøpolitikk som sikrer miljøet for kommende generasjoner. Vi må legge om politikken fra forbruk av ikke-fornybare til fornybare ressurser. I utredningen til Lavutslippsutvalget blir det skissert hvordan en kan oppnå 50–80 prosent reduksjon av klimagassene innen 2050.

SV vil:

 • Arbeide for utbygging av vindkraft, bioenergi, småkraft og andre nye fornybare energikilder.
 • Arbeide for å bygge opp kommunal rådgivingskompetanse innen energiøkonomisering.
 • Ha politisk styring med energiproduksjon og strømpris.
 • Ha lik pris for frakt av strøm.
 • Gå imot at Midt-Norge blir et eget prisområde.
 • Ta initiativ til at Midt-Norge, med statlig støtte, kan få kartlagt potensialet for ny fornybar energi og ta i bruk disse for å møte forsyningsknapphet.

Gjennom arealforvaltninga må en sikre det biologiske mangfoldet.

SV vil:

 • Arbeide for å få økt oppmerksomhet omkring vern av dyrkajord, våtmarksområder, strandsone og andre verdifulle områder som sikrer det biologiske mangfoldet.
 • Føre en restriktiv motorferdselspolitikk i utmark.
 • Regulere hyttebygging slik at allmennhetens og lokalbefolkningens interesser blir ivaretatt.
 • Støtte statlige oppkjøp av store eiendommer for å bevare naturverdier og tilrettelegge for friluftsliv.

Fylkeskommunen skal med sine eiendommer være pådriver for bærekraftig drift i lokalsamfunnene i fylket; fylkeskommunen må være en pådriver for bærekraftig drift av små og store lokalsamfunn.

Samferdsel
Sør-Trøndelag har store utfordringer innen samferdselsektoren. Det er viktig å se denne sektoren under ett. Transporten må skje med det transportmiddelet som er mest effektivt og belaster miljøet og vegnettet minst. Distriktet må ha vegnett som sikrer næringsliv og bosetting. Vi vil arbeide for bedre trafikksikkerhet på veiene. SV ønsker å redusere privatbilismen og tungtransporten ved å etablere et fylkeskommunalt ruteplankontor, for å styrke kollektivtransporten i fylket. Vi vil arbeide for at flyplassene på Ørland og Røros blir en del av kortbanenettet.

SV vil:

 • Styrke Rørosbanen, og oppruste Meråkerbanen til elektrisk drift.
 • Utvide Trønderbanen til å gjelde strekningen Røros/Oppdal–Steinkjer.
 • Arbeide for flytog mellom Støren og Værnes.
 • Arbeide for at Trøndelag blir med i regjeringas utredning av høyhastighetstog.
 • Arbeide for å opprettholde samlastingsterminalen og godsknutepunktet på Brattøra.
 • Styrke kollektivtilbudet og arbeide for mer fleksible transportordninger i distriktene. Tilbringertjeneste med drosje kan for eksempel være et bedre alternativ enn med buss.
 • Samordne takstpolitikken.
 • Gjennomføre prinsippene for universiell utforming, slik at alle, uavhengig av bevegelseshindring, kan ta seg fram.
 • For et bedre bymiljø, arbeide for å anskaffe gassbusser og utvide trikkelinjene i Trondheim.
 • Innføre vegprising eller annen brukerfinansiering, for å finansiere styrking av kollektivtrafikk og bedre framkommeligheten.
 • Arbeide for at riksvegnettet og fylkesvegene blir i stand til å formidle næringstransporten effektivt.
 • Støtte lokale prosjekt for å få større andel av statlige samferdselsmidler.
 • I samarbeid med kommunene i fylket bidra til å sikre alle mulighet til å få bredbånd.

En offensiv nærings- og distriktspolitikk
Nærings- og distriktspolitikken må ha sin basis i fylkets naturgrunnlag, bedriftene og kunnskapsmiljøene. Sør-Trøndelag er ett av landets spiskammer, med rike jord- og skogbruksbygder. Skogen får økt betydning ved utbygging av bioenergianlegg. Det er viktig å følge opp med skogkultur for fortsatt høy virkesproduksjon. Sør-Trøndelag er internasjonalt ledende innen havbruk. Begge disse primærnæringene, den grønne og den blå, er svært viktige for sysselsettinga og bosettinga i distriktene. Store volum trønderske råvarer har lagt grunnlaget for en betydelig næringsmiddelindustri som foredler mat av høy kvalitet. Våre kunnskapsmiljøer ved universitet, høgskole samt en satsing på opplæring er viktige for en videre utvikling av disse næringene.

SV vil arbeide for å:

 • Støtte markedsføring av trøndersk matproduksjon.
 • Legge til rette for næringsmiddelindustri som foredler lokalt råstoff.
 • Øke satsinga på opplæring innen videregående skole om havbruk, fiske og landbruk.
 • Stimulere til økologisk produksjon.
 • Legge forholdene til rette for fortsatt reindrift.

En rekke sørtrønderske bedrifter er innovative og hevder seg godt både nasjonalt og internasjonalt. Forskingsmiljøene ved SINTEF/NTNU betyr mye, både for utvikling av nye virksomheter og videre utvikling i eksisterende bedrifter. Etterspørselen etter avansert miljøteknologi er stor, både nasjonalt og internasjonalt, og vil øke i årene som kommer. Fylket har stor kompetanse på dette området. Fylkeskommunen har en viktig rolle gjennom muligheten til å etablere partnerskap og stimulere til kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk.

SV vil:

 • Ha størst mulig lokalt eierskap over naturressursene. Dette er særlig viktig innen havbruk og energi.
 • At fylkeskommunen skal være bindeledd og en drivkraft for å få etablert bedrifter i nær tilknytning til forskningsmiljøet på SINTEF/NTNU.
 • Arbeide for at NTNU/HiST/SINTEF samarbeider tettere med bedrifter i fylket for å heve kompetansenivået og for å drive utviklingsarbeid.
 • Arbeide for å opprette et senter for norsk miljøteknologi i Trondheim, som kan utnytte det sterke miljøet vi allerede har i fylket.
 • Stimulere til etablering av arbeidsplasser med bakgrunn i lokal kunst og kultur.
 • Arbeide for profilering av næringslivet i Sør-Trøndelag internasjonalt.
 • Verne den mest produktive matjorda mot nedbygging.
 • Sikre tilgang til hav- og kystområder som er viktige for eksisterende oppdrettsnæring og framtidig matproduksjon.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter