open menu

Samepolitisk nettverk på SVs landsmøte 2019

Fire av styremedlemmene i samepolitisk nettverk var til stede på landsmøtet. Fremst, fra venstre: Marit Susanne Utsi (observatør, Troms og Finnmark) og Ingunn Kristina Kjølås Halvari (delegat, Troms og Finnmark). Nest bakerst, fra høyre: Mikkel Berg-Nordlie (observatør, samepolitisk nettverk) og Tommy Berg (observatør, Troms og Finnmark).
Ingunn Kristina Kjølås Halvari leverte en kraftfull appell for at urfolks stemme må høres innad i norske partier.
Samepolitisk nettverk gratulerer SVs nye ledergruppe! Sosialistalaš gurutbellodaga sámepolitihkalaš fierpmadat sávvá ollu lihku min bellodga ođđa jođihangoddái: Audun Lysebakken (jođiheaddji), Kirsti Bergstø (nubbinjođiheaddji), Torgeir Knag Fylkesnes (nubbinjođiheaddji), Audun Herning (bellodatčalli) ja Sheida Sangtarash (miellahtu jođhangottis). 

UTVALGTE VEDTAK:

SVs plan for klimakutt:
«Norge må sette i gang en satsing på havvind for å bidra til omleggingen fra fossil til fornybar energi i Norge og andre land. Overføringsnett til andre land skal ha som mål å bidra til mer effektiv og fornybar energibruk, ikke eksport av strøm. (…)

Nå lages en nasjonal plan for vindkraft. Fram til den nasjonale planen er på plass, må behandlingen av alle nye vindkraftsøknader stanses. Denne planen må sikre verdifulle naturområder, biologisk mangfold og urfolks rettigheter. 

SV vil gå inn for å utsette konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging i samiske områder inntil rettssituasjonen er avklart gjennom behandling av Samerettsutvalg II.

Vindkraft må i likhet med stor vannkraft eies av det offentlige. I dag er det ingen begrensning på hvor stor andel av et vindkraftverk som kan være på private eller utenlandske hender. SV mener det må innføres krav om at minst 2/3 av det enkelte vindkraftverk eies av det offentlige. Når konsesjonene går ut skal en eventuell videreføring hjemfalle staten» .

Les hele planen her (lenke kommer [når dokumentet er renskrevet]).

Antirastisk plattform:
«Landet vi bor i har alltid vært flerkulturelt, helt siden den gang nordmenn og samer møtte hverandre for første gang. (…)
Dessverre er også rasisme en del av Norges historie og samtid. Styresmaktene har opp gjennom historien ført rasistisk politikk blant annet ved å forsøke å utslette kulturen til det samiske urfolket og de nasjonale minoritetene, samt å stenge jøder ute fra landet. Siden andre halvdel av 1900-tallet har politikken som angår de gamle minoritetene i landet – urfolket samene og de nasjonale minoritetene  jøder, kvener/norskfinner, rom, romani og skogfinner – blitt bedre, men det gjenstår fortsatt store utfordringer. Vi ser at de nye minoritetene møter noe av den samme diskrimineringen og barrierene. (…)

Les hele plattformen her (lenke kommer)

Næringspolitisk plattform:
««Miljøengasjert ungdom må være veivisere på vegen til et mer miljøog klimavennlig samfunn. Derfor bør det etableres et grønt etableringsfond for rekruttering av ungdom under 35 år til primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske og reindrift. Det bør kreves en plan for hvordan prosjektet kan bidra til økologisk bærekraft og lokale arbeidsplasser. Ei slik satsing vil bidra til økt bosetting, sysselsetting og optimisme i mange bygder i distrikts-Norge.»

Les hele plattformen her (lenke kommer).

Media:
Frifagbevegelse.no: «Her er de viktigste vedtakene fra SVs landsmøte» (https://frifagbevegelse.no/nyheter/her-er-de-viktigste-vedtakene-fra-svs-landsmote-6.158.620861.2dea2a9c52)

Vefsn no: «– SV ønsker en pause i utbygging av vindkraft!»(https://vefsnno.no/sv-onsker-en-pause-i-vindkraftutbygginger/02.04-07:56)-

Avisa Ságat «SV, samerett og vindkraft»(https://www.sagat.no/nyheter/sv-samerett-og-vindkraft/19.16443)

Avisa Ságat «Samisk SV har valgt side i nestlederkampen»
(https://www.sagat.no/nyheter/samisk-sv-har-valgt-side-i-lederkampen/19.16440)

Altaposten: «Støtter Fylkesnes som nestleder for SV» (https://www.altaposten.no/nyheter/2019/03/29/St%C3%B8tter-Fylkesnes-som-nestleder-for-SV-18767868.ece)

Arbeidets rett: «SV-Christian: Det er umulig å snakke om verdensarvstatus uten å nevne det samiske» (https://www.retten.no/roros/politikk/nyheter/sv-christian-pa-landsmote-det-er-umulig-a-snakke-om-verdensarvstatus-uten-a-nevne-det-samiske/s/5-44-321728)

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter