open menu

Kapittel 3: En økologisk bærekraftig økonomi

Det er et samfunn der makt og ressurser er rettferdig fordelt, og der naturen ikke overbelastes. Det er fullt mulig å skape et slikt samfunn, men det krever dyptgripende endringer i måten vi organiserer økonomien på.

For å få til dette vil SV se alle deler av politikken i sammenheng. Beslutninger innen energisektoren, samferdsel, arealplanlegging, næringsvirksomhet, landbruk, bistand og utenrikspolitikk vil alle ha stor betydning for å nå et slikt samfunn.

Folks kunnskap og arbeidskraft er det viktigste for å skape en slik økonomi. Samfunnet må derfor systematisk investere i utdanning, forskning og et godt arbeidsliv. For at framtidens generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø, stabilt klima og rikt naturmangfold, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss.

Et miljøvennlig Norge

For at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken, mener SV at alle samfunnsbeslutninger skal bygge på noen grunnleggende miljøprinsipper:

  • Prinsippet om bærekraftig utvikling gir vår generasjon ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har.
  • Føre-var-prinsippet sier at tvilen skal komme naturen til gode når miljøkonsekvensene av et tiltak er usikkert, og at mangel på kunnskap ikke skal hindre tiltak for å redde truet natur.
  • Prinsippet om at forurenseren skal betale for miljøødeleggelsene betyr at miljøkostnadene tas hensyn til i alle beslutninger.
  • Prinsippet om samlet belastning betyr at inngrep i naturen ikke skal vurderes isolert, men ut i fra tilstanden til og den totale belastningen for økosystemet.
  • Prinsippet om bruk av best tilgjengelig teknologi er viktig for at ny miljøvennlig teknologi skal tas i bruk så raskt som mulig.

Klimaendringene er vårt største miljøproblem, og Norge må gå foran og vise at det er mulig å lage et klimavennlig samfunn. Den vestlige verden har et energiforbruk høyt over den fattige delen av verden. Redusert energiforbruk er derfor viktig både i et globalt solidaritetsperspektiv og for å nå våre klimamålsetninger. Energibruken må også bli mer effektiv. Energiøkonomisering vil redusere behovet for energi og sammen med en overgang til fornybare energikilder vil dette gi lavere utslipp av klimagasser og spare naturen for unødvendige inngrep.

Redusert forbruk i vår del av verden er en forutsetning for å løse mange miljøproblemer.

Vi må legge om fra fossil til fornybar energi, redusere transport og gjøre den mer miljøvennlig. Et framtidsrettet næringsliv basert på klimavennlig produksjon må erstatte olje- og gassutvinning, og fangst og lagring av CO2 må tas i bruk der fossil energi fremdeles skal brukes i stor skala. Slik kan vi utnytte norske ressurser og skape arbeidsplasser uten å komme i konflikt med miljøet. SV er mot atomkraft på grunn av risikoen for ulykker med potensielt svært store skadevirkninger og et uløst problem med atomavfall. I prosessen med å produsere atomkraft dannes også stoffer som kan brukes til å produsere atomvåpen. SV ser derfor kamp mot atomkraft og atomvåpen som to sider av samme sak.

Norge har et rikt og særegent naturmangfold som vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. SV vil sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse. Vi vil opprettholde og verne natur- og kulturlandskap, og styrke allemannsretten og allmennhetens interesser. Samtidig vil vi legge til rette for at alle kan utøve friluftsliv og bruke naturen, også som grunnlag for verdiskaping.

Utslipp av farlige miljøgifter og kjemikalier som skader helse og miljø må stanses. SV vil stanse utslippene av ikke-nedbrytbare miljøgifter og begrense luftforurensingen særlig i utsatte områder. Avfall er ressurser på avveie og skal så langt det er mulig gå til materialgjenvinning og energigjenvinning.

Det er store samfunnsomstillinger som vil avgjøre om vi klarer å løse miljøproblemene, men enkeltmennesket må også bidra. Det offentlige må legge til rette slik at det er enkelt å leve miljøvennlig og lønner seg å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

En overordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å skape et mer miljøvennlig samfunn. Det er transportpolitikken som avgjør om vi klarer å skape byer med gode og trygge bomiljøer, og transportvalgene for framtiden styrer mye av mulighetene for å redusere klimautslippene. SV mener at kollektivtransporten skal være ryggraden i transportsystemet.

Framtidsrettet næringsliv for hele landet

Næringspolitikken skal bidra til produksjon av nødvendige varer og tjenester. SV vil ha et miljøvennlig næringsliv som skaper arbeidsplasser over hele landet. Næringslivet skal være variert og basert på kunnskap og lokale forutsetninger. Sentralisering og maktkonsentrasjon skal aktivt motvirkes. Et slikt næringsliv legger grunnlaget for bærekraftig ressursbruk og god fordeling av makt og inntekter. Dette er avgjørende veivalg for samfunnet som ikke kan overlates til markedskreftene.

Et næringsliv basert på kvalitet, kompetanse, produktivitet og nytenkning er mer robust enn et næringsliv som bare konkurrerer på pris. Engasjerte og kompetente arbeidstakere er nødvendige for framtidens arbeidsplasser. God næringspolitikk betyr satsing på forskning, kompetanse og innovasjon. SVs næringspolitikk er basert på fire prinsipper:

  • Vi skal produsere det samfunnet trenger: SVs næringspolitikk handler om å finne mekanismer som støtter utviklingen og utbredelsen av nødvendige produkter og tjenester. Næringspolitikken må derfor ha en idé om hva samfunnet trenger, men ikke får, for eksempel gode miljø- og klimaløsninger, og stimulere bedrifter til innovasjon på disse områdene.
  • Kunnskap og kompetanse: Forpliktende samarbeid mellom fagbevegelsen, næringslivet og myndighetene har gitt et høyt lønnsnivå og små lønnsforskjeller. Det forutsetter at arbeidskraften har en kompetanse som gjør den attraktiv, og tvinger bedriftene til høy produktivitet. Dette er et viktig konkurransefortrinn for næringslivet i Norge, som næringspolitikken må forsterke.
  • Økologisk og sosial bærekraft: Næringslivet skal høste av ressursene innenfor naturens tåleevne, slik at fornybare ressurser opprettholdes, klimautslipp reduseres kraftig og naturmangfoldet bevares. Næringslivet skal tilby faste stillinger med et godt lønnsnivå og et godt arbeidsmiljø.
  • En desentralisert næringsstruktur: Levedyktige og varierte arbeidsplasser må finnes der folk bor. Sterke lokalsamfunn vil gi bedre utnytting av naturressursene. Nærheten til ressursene gir høyere kvalitet, mindre sløsing, flere arbeidsplasser og mer demokratisk kontroll. Det betyr blant annet å satse videre på den varierte bruksstrukturen innen landbruk og fiskeri, industri og tjenesteproduksjon samt kultur og reiseliv i distriktene.

SV ønsker en variert næringsstruktur. Dette bidrar til større verdiskaping, mindre sårbarhet for konjunkturendringer og flere trygge arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for utvikling av et allsidig næringsliv som kan sikre velferd og sysselsetting også etter oljealderen.

Fisk og andre marine ressurser, dyrka jord, skog, vannkraft og vindenergi er Norges viktigste fornybare naturressurser. Primærnæringene er bærebjelken i mange lokalsamfunn og garantisten for matsikkerhet. Samtidig er disse næringene en stor kilde til forurensning og utslipp av klimagasser. SV vil se norsk landbruk i en global sammenheng og arbeide for at næringen i større grad produserer sunn, økologisk mat bygd på egne ressurser. Landbruket er presset fra mange hold, og antall sysselsatte har gått dramatisk tilbake de siste årene. SV ønsker en inntektsopptrapping i landbruket.

Havbruksnæringen må gjøres økologisk og økonomisk bærekraftig.

SV vil motarbeide all næringsvirksomhet som er basert på dyremishandling eller uforsvarlig dyrehold.

Norge har en teknologisk ledende industri med høy miljøstandard. SV vil videreutvikle industrien for å sikre verdiskaping, sysselsetting og bedre innovasjon. Fornybar energi og miljøteknologi kan bidra til å kompensere for redusert oljeaktivitet og til å redusere klimautslippene. Satsing på fornybar energi kan legge grunnlag for industriproduksjon og eksport av miljøteknologi. Økt støtte til utvikling og omstilling må kombineres med miljøavgifter, strengere krav om teknologistandarder, energisparing og reduserte klimautslipp. Kraftmarkedet må styres politisk, og industrien sikres kraft.

Tjenestesektorens andel av sysselsetting og verdiskaping er i vekst. Denne sektoren omfatter et vidt spekter av næringer som stiller store og varierte krav til utdanning og kompetanse. Tjenestesektoren har potensial for videre vekst, og det er viktig å satse på kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon for å videreutvikle sektoren. Deler av sektoren har arbeidsforhold som må bli langt bedre enn i dag.

SV vil satse på informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å legge til rette for næringsutvikling, utvikle og effektivisere offentlige tjenester, fremme demokratisering og deltakelse og utjevne forskjeller i makt og kunnskap gjennom deling av informasjon og teknologi.

Statlig eierskap har spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv, og statens eierskap i energisektoren har vært avgjørende for norsk industriutvikling. Det statlige eierskapet må videreutvikles og tilpasses nye utfordringer. Statlig eierskap skal sikre kontroll over naturressurser og infrastruktur og bidra til å hindre utflytting av nøkkelkompetanse. Det bør også bidra til å utvikle nye nøkkelområder i et framtidsrettet næringsliv.

Kunnskap og forskning

Kunnskap er kilde til innsikt, dannelse, verdiskaping og maktutjevning. Vi vokser som land og som mennesker ved å vite og forstå mer. Norges viktigste formue er menneskers kunnskaper og arbeidsevne. SV vil derfor satse på utdanning og opplæring, utvikling og forskning. Dette er sentrale investeringer i utvikling av næringsliv og offentlig sektor.

SV prioriterer barnehage og skoler med høy kvalitet, rom for alle og kompetente ansatte. Det er viktig for alle barn å få utvikle sine evner og talent. Ved siden av å tilegne seg teoretiske og faglige perspektiver og ferdigheter, vil SV at barn og unge skal få utfolde seg kreativt, kunne tenke kritisk og samarbeide med andre mennesker.

Kvaliteten på fagutdanningen er helt sentral for et konkurransedyktig næringsliv i Norge. Det er en sentral samfunnsoppgave å sørge for at alle får muligheten til å fullføre videregående opplæring. Dette inkluderer læreplasser på yrkesfag. SV vil systematisk jobbe for å heve statusen til fagutdanningen for å sikre rekruttering og redusere status- og identitetsforskjeller mellom akademisk og praktisk utdanning.

SV går inn for en variert og helhetlig skoledag som kombinerer fag, fysisk aktivitet, mat og andre praktiske, sosiale og estetiske aktiviteter. Frafall i opplæring må bekjempes med tidlig innsats, tydelige forventninger og tettere oppfølging. En mer praktisk skole med flere, kompetente ansatte, en styrket lærlingordning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor og sikring av alternative utdanningsveier er viktig.

Grunnforskning er viktig for å styrke vår forståelse av oss sjøl og verden, for å utvikle samfunnet videre og danner grunnlaget for framtidig verdiskaping. SV vil sikre at det er tilstrekkelige ressurser til grunnforskning. Prinsippet om forskningens frihet må vernes. Samtidig ønsker SV at det skal forskes mer på de viktigste utfordringene for samfunnet, for eksempel klimaspørsmål og utvikling av velferdsstaten. Dette må gjenspeiles i forskningspolitikken.

Universitets- og høyskolesektoren har en viktig rolle i samfunnet. Den skal gi lik rett til utdanning, arbeidskraft som samfunnet trenger, og bidrag til kunnskapsbasert offentlig debatt. Universiteter og høyskoler må være offentlig finansiert og bygge på et bredt kunnskaps- og læringssyn. Studenter og akademisk ansatte gjør et samfunnsnyttig arbeid ved å tilegne seg og utvikle kunnskap, og må gis gode arbeids- og læringsforhold. Samfunnet må legge til rette for gode boforhold og lånevilkår slik at alle sikres reelle muligheter for høyere utdanning.

Infrastruktur

En framtidsrettet og distriktstilpasset næringspolitikk må kombineres med en satsing på infrastruktur som reduserer tidsbruk og transportbehov. Det er en offentlig oppgave å bidra med nødvendig infrastruktur og store investeringer, som bygging av jernbane, kollektivtrafikk, veier, havner, flyplasser og infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. Dette er viktige områder for samfunnsutviklingen som må ses i sammenheng med hverandre. Det krever demokratisk styring, og utbyggingen kan derfor ikke overlates til markedskreftene.

SV mener at programvare som er utviklet i offentlig regi, skal tilgjengeliggjøres som fri programvare slik at den kan videreutvikles i samarbeid og tas i bruk av hvem som helst.

SV mener at offentlig eierskap innen kollektivtransport er nødvendig for å sikre god samhandling og gode tilbud innen transportsektoren. I tillegg mener SV det må legges vekt på å utvikle tilpassede transporttilbud i tynnere befolkede områder.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter