open menu

Program 2015-2019

Østfold SVs program for 2015 – 2019

Ta kampen for et varmt samfunn.

Program 2015

Ta kampen for Østfold – Del godene Østfold SVs valgprogram 2015 – 2019

 

DEL GODENE—FRAMTIDAS ØSTFOLD

SV har en visjon for framtidas Østfold som er bygget på ideen om at ved å dele godene, kan vi skape ei trygg og god framtid. Vi ønsker samfunn hvor alle har like muligheter, og uten store forskjeller. 
 Framtidas velferd skal bygge på tillit til ansatte og innbyggere, ikke på stoppeklokkekontroll og skjemavelde. Dette vil være gjennomgående i vår politikk. Østfold SV går til valg på et program som setter miljø, arbeidsliv, likestilling, rettferdig fordeling i første rekke. SV vil styrke kollektivtrafikken for å sikre gode kollektivløsninger for alle, men også for å bedre

 

 

 

 


 

 

Program for Askim SV 2015-2019

 Ta kampen for Askim. Del Godene.

Noen påstår at samfunnet ikke kan forandres. De tar feil. Et samfunn der Program Askim SV 2015menneskene løser problemene i fellesskap er mulig: * Klasseskiller kan erstattes av rettferdig fordeling og mer demokrati * Kvinneundertrykking og patriarkalske strukturer kan erstattes av frihet for alle, uavhengig av kjønn * Diskriminering på bakgrunn av etnisitet, livssyn, seksuell orientering eller funksjonsevne kan erstattes av solidaritet og likeverd for alle * Klimaendringene er menneskeskapte, og kan stoppes av oss mennesker * Det er mulig å skape et samfunn der mennesker og miljø settes foran profitt “Derfor sosialisme. Derfor Askim SV” 164723_mal-valgprogram-2015.indd 4 29-07-2015 17:16:55 5 Et annet samfunn er ikke bare mulig, det er nødvendig. Vi kan skape et samfunn basert på rettferdig fordeling, frihet, solidaritet, likeverd og miljøhensyn. Derfor sosialisme. Derfor SV. Stem for en solidarisk og bærekraftig fremtid. Stem på Askim SV!

Klikk på bildet så får du hele programmet. 


 Program for Eidsberg SV 2015 – 2019

Eidsberg 2015 - 2019

Eidsberg 2015 – 2019

 

Eidsberg SV ønsker å komme inn i kommunestyret og formannskapet for å få innflytelse til å gjennomføre vårt valgprogram. Vi lover mye. Vi kan oppfylle våre løfter ved å innføre eiendomsskatt med sosial profil. Ingen kommunesammenslåing uten folkeavstemning! SV krever folkeavstemning om kommunesammenslutning. Vi vil respektere avstemningsresultatet. Vårt klare råd: Nei til storkommune!

 

 

 

 

 

Klikk på bildet så får du hele programmet. 


Program for Fredrikstad SV 2015 – 2019

Ta kampen for et varmt samfunn

Fredrikstad SV 2015

Fredrikstad SV 2015

Fredrikstad SV vil at velferden skal bygges på tillit til ansatte og innbyggere, ikke på kontroll, rangering og konkurranse. SV mener velferdsstaten må bygge videre på felleskap, solidaritet, sosial rettferdighet og tillit som kan sikre at mennesker får hjelp når de trenger det. Private kommersielle aktører skal ikke berikes på offentlig velferd. SV vil arbeide for å innføre heldagsskole og dermed øke muligheten for en mer elevtilpasset skolehverdag. Da vil barn få mulighet til fysisk aktivitet og mer estetiske fag som styrker barns læreevne. Fredrikstad skal være en grønn by. Det er viktig for befolkningens livskvalitet at det er enkel tilgang til grønne områder. Parker og andre grønne lunger skal bevares og vedlikeholdes. Markagrensen skal respekteres. Gropa på Hauge og andre viktige ballastområder må vernes. SV er et antirasistisk parti som kjemper mot diskriminering, men for rettferdighet og mangfold. SV er et feministisk parti. Vi vil ha likelønn, levelønn og riktigere maktfordeling. SV er et miljøparti. Kampen mot klimaendringene er vår tids viktigste utfordring.

Klikk på bildet så får du hele programmet. 

 


Program for Halden SV

En rettferdig politikk

Halden SV valgbrosjyre 2015 - 2019

Halden SV valgbrosjyre 2015-2015

SV har som målsetting en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle.

• SV vil at barn, ungdom og voksne mennesker med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn skal oppleve at Halden er en god by å bo og vokse opp i. Dette skal skje gjennom aktiv deltagelse, opplevelser, opplæring og fellesskapsbygging.

• Fagbevegelsen, miljøbevegelsen, næringsråd og interessegrupper av ulike slag er viktige medspillere i utvikling av kommunen.

• SV tar miljøspørsmål på alvor. Våre miljøvalg i dag avgjør hva slags framtid barna våre får.

• SV vil sikre og utvikle våre fellesgoder. Derfor går SV inn for en sosial og rettferdig skatte- og avgiftspolitikk som et middel til å opprettholde et godt kommunalt tilbud innen sentrale områder som helse, omsorg, skole og kultur.

• SV sier nei til privatisering av offentlig sektor.

Klikk på bildet så får du hele brosjyra.


 

Program og brosjyre for Moss SV

SV tar kampen for Moss, en inkluderende kommune.

Moss SV 2015 - 2019

Moss SV 2015 – 2019

Kommune- og fylkesvalget i 2015 handler om forskjellene i norsk politikk og i Moss. Vi vil styrke folks makt over egen hverdag, mens høyresida vil overlate makten til markedet. Vi vil styrke lokaldemokratiet og gi makten tilbake til folket. Fellesskapet fungerer og små forskjeller er bra for alle. Like muligheter, minstestandard på sosialhjelp, styrking av eldreomsorg, rusomsorg, psykiatritjeneste, helsestasjon, sosial boligbygging, barnevern, inkluderingsarbeid og heldagsskolen, gjør Moss til en bedre by å bo og leve i. Vi vil ha omsorg uten stoppeklokke. De ansatte må få tillit og de eldre må få bestemme over egen omsorg. Moss SV satser på gang og sykkelvei, tog og buss. I stedet for bro/tunell over Oslofjorden vil SV ha grønne elektrifiserte ferjer og RV 19 i tunell så fort som mulig.

SV er et antirasistisk parti som kjemper mot diskriminering, men for rettferdighet og mangfold

• SV er et feministisk parti. Vi vil ha likelønn, levelønn og rettferdig maktfordeling.

• SV er et miljøparti. Kampen mot klimaendringene er vår tids største og viktigste utfordring.

Klikk på bildet så får du hele brosjyra.

Program Moss SV 2015-19

 


Rygge SV

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Klikk på bildet så får du hele programmet.

Leif Christensen

Leif Christensen

Rygge SV går til valg på et program som vil endre Rygge kommune. Vi skal jobbe for bedre læring i skolen, bedre velferd for innbyggerne og for et anstendig arbeidsliv. Solidaritet, likestilling og miljøansvar skal være grunntankegangen i framtidas Rygge.

Vårt mål er en kommune som benytter sine fordeler til det beste for kommunens innbyggere. For Rygge SV betyr dette å utnytte våre gitte ressurser på best mulig måte, for derigjennom å skape arbeidsplasser og utvikling.

Politikk handler om mer enn budsjettbalanse. Skal vi utvikle en bedre kommune for innbyggerne, må vi våge å prioritere. Det er politikernes oppgave. Rygge SV vil prioritere læring, velferd, utvikling og miljø framfor skattelette og kommunesammenslåing.

Rygge SV lover å ta kampen for Rygge kommune. Vi skal ta kampen for en kommune der folk trives og utvikles. Der by og land, skog og strand ivaretas, og der hensynet til folks ve og vel settes foran kortsiktig gevinst.

SVs slagord er TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN – ta kampen sammen med oss!


 

Våler SV

Kortreiste barn har det best – Sjølstendighet er løsningen

Våler 2015 - 2019

Våler 2015 – 2019

For Våler SV vil kommunesammenslåing være uaktuelt, så lenge en folkeavstemning ikke sier det motsatte. Kortreiste innbyggere har det best: derfor er det viktig for oss i Våler SV at barnehage, skole samt helsetjenester ligger der de bor. Folket har det best når de trives i nærmiljøet.

Ville, vakre Våler er heller ikke nødt til å gifte seg. Våler har en sentral begliggenhet og kontroll på økonomien. Kommunen ble rangert som nummer 27 på kommunebarometeret for 2015. Våler SV vil: • Fortsatt ha tre nærmiljø med barnehage, skole og omsorgsboliger.

Si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Legge til rette for etableringen av grønne gründere

At ordfører Reidar Kaabel fortsetter etter valget

Valgprograminnstikk: Valgprograminnstikk 2015 Våler SV

 

Klikk på bildet så får du hele programmet. 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter