open menu

Framtidas barnehager

SV går til valg på en offensiv barnehagepolitikk der barnas behov for utvikling, lek og læring står i forgrunnen. Da trenger vi flere kompetente vokse i barnehagene og vi må sørge for at våre skattepenger går til barna, ikke til profitt for store, kommersielle selskaper.

Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidsliv. Det må være utgangspunktet når vi diskuterer hva som skal til for å skape en god barnehage. For barndommen varer hele livet og det er gjennom sterke fellesarenaer vi gir barna våre best forutsetninger for å lykkes.

Barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg og lek, og skal være det første skrittet på veien til livslang læring og utvikling. Da må vi som politikere satse på barnehagene. Vi må ta grep som sikrer barna våre en god start på livet. Vi må sørge for nok ressurser til barnehagene og ikke slå oss til ro med at kvaliteten er god nok, eller at barnehagene drives effektivt. Effektiv drift er ikke nødvendigvis god drift.

SV prioriteter tiltak som styrker kvaliteten i barnehagene og gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barn skal utforske og veiledes i lek og læring, de skal vokse og utvikle seg sammen med andre, da trenger barna å ha stabile voksne rundt seg, voksne som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov.

Det må være nok voksne i barnehagene. SV vil ha en bemanningsnorm med minimum en voksen pr tredje barn under tre år, og en voksen per sjette barn over tre år.

Det er ikke nok, i seg selv å ha flere voksne, vi må også sikre god kompetanse. Derfor vil vi at minst 50% av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere og minst 25% fagarbeidere. Vi ønsker også pålagt opplæring av assistenter og at arbeidsgiver skal legge bedre til rette for at assistenter i barnehagene skal kunne ta fagbrev.

I min hjemkommune, Rygge, er det per i dag 6,5 barn per ansatt og en pedagogtetthet på 47%. Det høres ikke så galt ut, men det er store forskjeller mellom barnehagene.

En barnehage har for eksempel en pedagogtetthet på 35%, mens den beste har 55%. Barn per voksen er i en barnehage 7, i en annen 6,1. Forskjellene er store.

Nettopp derfor trenger vi en bemanningsnorm for barnehagene, både de kommunale og de private.

SV går til valg på at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Det betyr ikke at vi er motstandere av private barnehager, tvert imot. Det fins mange gode, private barnehager som driver godt pedagogisk, som gir de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår og som ikke flytter penger fra barna til banken.

Barnehagen jeg nevnte over med 55% barnehagelærere er privat, ideelt drevet. Barnehagen med lavest tetthet av barnehagelærere eies av et av de store konsernene, som til sammen eier 160 barnehager i Norge, har ansvaret for over 13.000 barn og omsatte for 1,7 mrd kroner i 2016.

Utfordringa i det norske barnehagemarkedet er nemlig de store konsernene. De eier nå over halvparten av alle norske barnehager. Dette er ikke bare et problem for SV, det er også et problem for de som driver ideelle, non-kommersielle barnehager.

For SV er dette enkelt. Vi vil ikke at store barnehageselskaper skal tjene penger på våre barn, at våre skattepenger skal gå til selskaper som er ute etter å tjene store penger. De pengene tjenes på lavere barnehagelærertetthet, lavere lønns- og pensjonsforhold. Derfor vil SV fjerne velferdsprofitørene fra barnehagesektoren og begrense muligheten til å ta ut profitt på investert kapital, og forby profitt fra offentlige tilskudd og egenbetalinger.

Pengene skal gå til barna, ikke til profitt.

Skal vi gi barna gode oppvekstsvilkår, må vi satse på barnehagene og de ansatte. SV vil øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper.

Vi må sørge for at barnehagen er en attraktiv arbeidsplass med gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor vil SV lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte.

SV går til valg på en offensiv barnehagepolitikk der barnas behov for utvikling, lek og læring står i forgrunnen. Da trenger vi flere kompetente vokse i barnehagene og vi må sørge for at våre skattepenger går til barna, ikke til profitt for store, kommersielle selskaper.

Leif Christensen
Leder Østfold SV
Tredjekandidat til Stortinget

Del dette