open menu

Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv

Etter mange års borgerlig styre utviklet det seg en ukultur i kommunens organisasjon med manglende overholdelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og midlertidige ansettelser, og prinsippet om at heltidsstillinger skal være regelen.

I tillegg har privatisering, anbud og bruk av bemanningsbyråer bidratt til å svekke det organiserte arbeidslivet og ivaretakelsen av arbeidstakeres rettigheter. 

Med det rødgrønne byrådet har Oslo kommune fått en arbeidsgiver som vil spille på lag med fagbevegelsen og presse på for et tryggere og mer anstendig arbeidsliv i kommunen. Selv om mye er oppnådd og arbeidsgiverpolitikken er flyttet i riktig retning, er det bekymringsfullt at det har vist seg så krevende å rydde opp i de omfattende bruddene på arbeidsmiljøloven. Oslo SV kan ikke slå seg til ro med noe mindre enn en nullvisjon for brudd på arbeidsmiljøloven, og krever en kraftfull politikk for å nå dette målet.

Sannsynligheten for at mindre og kortvarige overskridelser av grensene for tillatt arbeidstid og overtid går utover hensyn til HMS er isolert sett små, men det er likevel uakseptabelt for Oslo kommune som arbeidsgiver. Uten en tydelig nullvisjon, og en kraftig politikk for å nå denne visjonen, risikerer vi en negativ signaleffekt om at hver enkelt ansatt med personalansvar selv kan bestemme hvorvidt prosedyrer og bestemmelser om overtid og arbeid innenfor normalarbeidsdagen skal følges eller ikke. 

Oslo SV ber byrådet innføre en klar nulltoleranse for brudd på arbeidsmiljøloven og forventer at følgende synlige og virkningsfulle tiltak for å rydde opp i ukulturen i kommunen, iverksettes:

  • bygge opp kommunale vikarpooler og styrke grunnbemanningen der dette er nødvendig
  • redusere bruken av kommersielle vikarbyråer innenfor skole, eldreomsorg og andre velferdstjenester.
  • at ledere med personalansvar og tillitsvalgte/verneombud får nødvendig opplæring i arbeidstidsbestemmelsene 
  • at alle enheter hvor det blir behov for overtid utover de alminnelige overtidsgrensene inngår avtale med de tillitsvalgte om utvidet grense før ekstra overtid benyttes
  • ledere i enheter der arbeidstidsbestemmelsene og kommunens rutiner brytes skal følges opp av egen leder som vurderer behov for ytterligere opplæring, nødvendige verktøy og rutiner eller andre tiltak
  • at eventuelle avvik som oppstår blir behandlet i arbeidsmiljøutvalg og ikke lukkes uten at tiltak for å hindre gjentakelser blir igangsatt.

Uttalelse vedtatt av representantskapet i Oslo SV, 11. mai 2021.

Del dette