open menu

SV vil redusere politikerlønningene i Oslo

Oslo SVs bystyregruppe har vedtatt et nytt konkret forslag til politikerlønninger i Oslo kommune. Les hele forslaget her.

– Jeg er opptatt av at politikernes lønninger ikke blir for høye, og skaper for stor avstand mellom lønningene ellers i samfunnet. Jeg tror også det ville være en fordel om det ble gjort en bred gjennomgang av lederlønningene generelt i offentlig sektor, som i mange sammenhenger nå har blitt svært høye, sier SV-ordfører Marianne Borgen.

SVs bystyregruppes forslag til vedtak om politikerlønninger og lederlønninger i Oslo:

  1. Byrådsleder og ordfører skal godtgjøres med en faktor lik 1,7 av gjennomsnittslønn i Norge foregående år. (Per 2019 tilsvarende 964 750 kr – 32 prosent nedgang)
  2. Byrådsmedlemmer skal godtgjøres med en faktor lik 1,6 av gjennomsnittslønn i Norge foregående år. (Per 2019 tilsvarende 908 000 kr – 28,5 prosent nedgang)
  3. Byrådssekretærer godgjøres med fastlønn. (Ikke individuelt fastsatte godtgjørelser som i dag)
  4. Varaordfører, ledere og nestledere i bystyrets utvalg og byrådssekretærer skal godtgjøres med en faktor lik 1,4 av gjennomsnittslønn i Norge foregående år. (Per 2019 tilsvarende 794 500 kr)
  5. Nye godtgjørelser for heltidspolitikere i bystyre og byråd fases over til nytt nivå over to år, fra juni 2021 til juni 2023.
  6. Bystyret ber byrådet utarbeide et forslag til ny godtgjøring for bydelsutvalgslederne, som sørger for en mulighet for vesentlig større grad av frikjøp enn i dag. Endringene må sees i sammenheng med en eventuell bydelsreform, men skal vedtas i bystyret før valgperiodens slutt, for ikrafttredelse fra neste valgperiode.
  7. Bystyret ber byrådet gjennomføre en gjennomgang av lønnsnivået og lønnsutviklingen for ledere i Oslo kommune, herunder også etatsledere, foretaksledere og kommunale selskaper der Oslo er eier. Gjennomgangen bør sees i lys av lederlønningsnivået i andre store byer og i statlige virksomheter.

Del dette