open menu

Fylkestingsprogram 2019-2023

Et Nordland for de mange – ikke for de få.

Vårt fylke, vår framtid!

Noe av det vakreste med Nordland er kyst, skog og fjell. Enda vakrere er det at vi har bygd et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap. Et samfunn hvor vi kjenner hverandre og hvor vi har tillit til hverandre. Landet ble bygd med en tanke om frihet og likhet. Og hvor vi i fellesskap har tilgang til de verdiene vi skaper ut av naturgitte ressurser og hardt arbeid. En politikk for de mange. 

Nordland SV vil arbeide for et sosialistisk samfunn bygd på solidaritet, inkludering og likeverd. Nordland skal ta i mot mennesker på flukt og gi dem trygge utviklende liv som en del av det nye Nordlandssamfunnet. I tillegg ønskes både arbeidsinnvandrere og kjærlighetsinnvandrere velkommen til å bli en del av det framtidige Nordland. 

De siste årene har dagens regjering kuttet nærmere en halv milliard i overføringer til Nordland fylkeskommune. Dette er en villet politisk utvikling, for å overføre penger, makt og innflytelse fra Nordland til sentrale strøk. Dette er en politikk som SV er sterkt imot, samtidig så tar vi ansvar, og ønsker å fortsette å styre Nordland for å bidra til mer rettferdig fordeling i hele fylket.

SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. helse og skole til folk flest må settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. Vi vil ha en næringspolitikk hvor vi skaperverdier i fellesskap, og hvor vi fordelerverdiene i fellesskap. Vi vil ha en politikk for moderne byer og en politikk for sterke lokalsamfunn i distriktene. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland SV ønsker å legge til rette for et mer systematisk, tverrfaglig arbeid med inkludering i kommunene. SV vil derfor ha flere initiativer for tilflytting i kommunene etter modell fra tilflytterteamet i Narvik kommune.

Sv er et feministisk parti. Likestilling innebærer større frihet for alle. Skjeve maktforhold må bekjempes med en aktiv politikk for mer likestilling på alle nivå i samfunnet. Det er nødvendig fordi kvinner fortsatt tjener mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid, og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og press på lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

SV skal sikre rene vassdrag og hav. Vi har alle et felles ansvar for at plast ikke ender i naturen. Vi må føre en politikk som kutter utslipp, som bremser de farlige klimaendringene og tar vare på livet i havet.  Landbruket er en del av løsningen for å redusere klimautslipp og sikre matberedskap og biologisk mangfold. Ren luft, rent vann og godt organiserte arbeidsplasser for mange, er viktigere enn kortsiktig profitt for de få. Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap.

Dersom du stemmer på SV er du med på å gi makt til å gjennomføre den politikk som du leser om i dette programmet!

Miljø

Klimaendringene er en av de største globale utfordringene vi står overfor. Hvis vi skal motvirke og reversere klimaendringene må tiltakene skje i fylker og kommuner. Transport er en av de største kildene til utslipp i Nordland. Overgang til mer miljøvennlig transport er viktig. SV vil tilrettelegge for en fortsatt utvikling bort fra fossilbasert transport til elektrisk, og på sikt hydrogenbasert transport. Da er det avgjørende å få på plass ladeinfrastruktur i takt med veksten innenfor grønn transport. 

Nordland er et «båtfylke» og det vil vi være i framtiden også. Teknologien for å drive hurtigbåter og ferger på el og hydrogen er tilgjengelig. SV vil være pådrivere for at miljø blir et av hovedkriteriene i anbud på kollektivtransport. SV mener at Nordland fylke må ta en ledende rolle i arbeidet for å sette dette på dagsorden. SV er for økt produksjon av fornybar energi. Dette må imidlertid skje på en miljømessig god måte, og hensynet til biologisk mangfold skal veie tungt. Biologisk mangfold er vår felles arv, en kilde til kunnskap, opplevelse og også en mulighet for økonomisk og velferdsmessig utvikling. SV vil ha et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Landbruket med sine biologiske prosesser kan aldri bli utslippsfritt, men er pålagt å bidra til reduserte utslipp av klimagasser. SV vil bidra til tiltak som ivaretar jordvern, styrker god agronomi med CO2-fangst og reduserer fossile utslipp. Matjord må driftes i hele fylket, der jorda ligger, for å ivareta biologisk mangfold og matberedskap.

I Nordland må vi også forberede oss på de klimaendringene som kommer. Et våtere og villere klima gjør at SV prioriterer å fortsette kunnskaps- og teknologiutviklingen innenfor fornybar energi og ikke minst utvikling av alternativer til plast for å redusere dagens avhengighet av olje. SV ser energipotensialet i fylket som en mulighet for teknologi- og industriell næringsutvikling.

Skogbruket i Nordland er en del av det grønne skiftet i Nord-Norge. Økt bruk av tre kan erstatte byggematerialer med større biologisk fotavtrykk. Alle produkter som i dag produseres av olje kan framstilles fra trefiber. Med dette som utgangspunkt, kan skogbruket i Nordland gjennom innovasjon og økt satsing bidra til mer verdiskaping og til bærekraft.
 

Målet for SVs havbrukspolitikk er at næringen skal bli utslippsfri Det kan innebære lukkede anlegg eller annen teknologi som sørger for at fisk ikke rømmer, eller at miljøgifter fra næringen havner i havet. Spillfôr og avfall er en ressurs, og SV vil jobbe for at disse skal utnyttes ved å gå inn i en sirkulær økonomi.

SV mener at forproduksjon bør være kortreist og bærekraftig. En størst mulig grad av selvforsyning på fôr er viktig både for miljøet, internasjonal solidaritet og samfunnssikkerheten.

Nordland SV vil:

 • Sørge for full dekning av hurtigladere for elbiler i fylket.
 • Sørge for at samferdselssektoren i størst mulig grad blir utslippsfri.
 • Legge til rette for hydrogenproduksjon basert på ren nord-norsk kraft.
 • Bidra til å at den nye klimaplanen for Nordland blir blant Norges mest ambisiøse.
 • Bidra til at Nordland sine klimautslipp reduseres med 30 % innen 2022 og  50 % innen 2030, sammenlignet med et 1990 nivå.
 • Innføre klimabudsjett som sammen med klimaregnskap bidrar til styring av utslippsmålene. Dette vil måtte gjelde både egen virksomhet, men også hele Nordlands-samfunnet. 
 • Opprette pilotprosjekt for å inkludere flere kommuner i det grønne skiftet.
 • Sikre at klima blir et av de viktigste elementene i omstilling av fylkeskommunen.
 • Ta initiativ for at miljø blir et viktigere kriterium ved kollektiv-anbud
 • Satse på utvikling av ny fornybar energi.
 • Ha en positiv grunnholdning til utbygging av vindkraft.
 • Bidra til satsning på energisparingstiltak i hele fylket
 • Bidra til bærekraftig bruk av nasjonalparker og verneområder.
 • At bruken av regionale virkemidler skal vris mot en økt satsing på miljø og klimavennlige mål.
 • Satsing på kollektivtrafikk
 • Forby bruk av engangsplast i fylkeskommunale virksomheter og leverandører
 • Nordland SV skal satse på utvikling og utprøving av ulike typer løsninger for selvkjørende biler og båter slik at vi sikrer gode kollektivtilbud i byer og i distrikter.

Nordland SV vil dessuten:

 • Jobbe for nasjonale ordninger for å motta og gjenbruk av plast
 • Arbeide for etablering av landstrøm og elektriske løsninger i i cruisehavner, fiskerihavner og andre trafikkerte havner.

Best på kunnskap!

Et godt offentlig utdanningssystem er nøkkelen til et likestilt samfunn. SV vil kjempe for ordninger som bygger på fellesskap og rettferdig fordeling. 

I Nordland skal alle elever gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. SV vil ha et utdanningssystem som siker at de unge får oppleve mestring, og får ta i bruk alle sine evner og anlegg. Elevenes kompetanse utvikles i samspill mellom faglige, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring. Opplæringen må preges av varierte læringsmetoder, slik at elevene får ta alle sine egenskaper og sanser i bruk i opplæringen. 

Rett person på rett plass er en avgjørende faktor for at kvalitet og bærekraft skal løftes i både offentlig og privat arbeidsliv. SV vil jobbe sammen med arbeidsgiver og fagforeninger for å se på fremtidig behov for arbeidskraft. Langsiktige planer skal legges og utdanningstilbudene skal følge samfunnsbehovet. 

SV vil knytte og legge til rette for enda bedre samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Rådgivningstjenesten må dessuten styrkes. Fremtidens rådgivningstjeneste må være et godt og veiledende system for den enkelte elev, både sosialfaglig, på utdanningsvalg og karrieremuligheter.   Elevene skal ha reell mulighet for medvirkning, ved at lærere verdsetter elevene ved å ta hensyn til og respektere interessene og behovene deres. Formell og uformell medvirkning er avgjørende for å sikre reell medvirkning 

SV vil arbeide for å legge til rette for et læringsmiljø som er ikke aksepterer mobbing. Den enkeltes psykiske helse må settes på dagsorden. Den raske digitale og teknologiske utviklingen vi er i fordrer kreative og innovative mennesker, som kan frembringe nye, unike og orginale produkter og tjenester. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, som vil fordre kulturell kompetanse for å kunne samhandle bedre. 

Nordland skal være en innovativ og god region å utvikle seg i. SV vil legge til rette for innovasjon for framtidens behov. Slik innovasjon skal både gjelde offentlig og privat sektor. 

Nordland SV vil:

 • Arbeide for alle elever på videregående skoler skal få tilbud om varm skolelunsj.
 • Jobbe sammen med Nord Universitet og UiT for å sikre profesjonsutdanninger i hele fylket.
 • Arbeide for å beholde alle studiesteder i Nordland for høgskole- og universitetsutdanninger
 • SV ønsker å gi alle elever på yrkesfag som ønsker det en lærlingeplass-garanti
 • Jobbe for å sikre videre drift av sørsamisk kunnskapspark i Hattfjelldal 
 • Øke antallet læreplasser, både gjennom flere godkjenninger av lærlingebedrifter og øke antall lærlingeplasser i fylkeskommunale enheter.
 • Etablere forpliktende samarbeid mellom ulike aktører i fylket for å øke antallet læreplasser.
 • Styrke yrkesfaglig utdanning, og satse spesielt på yrkesfaglinjer hvor samfunnet har stort behov for kvalifisert arbeidskraft.
 • Det står dårlig til innen rekruttering til helsefag. Det må settes fokus på hvilke yrker vi trenger flere folk til og veiledertjenesten må styrkes. Høyre utdanning er viktig, men det er ikke minst viktig at vi må ha fagarbeidere. 
 • Legge til rette for aktiv læring gjennom utplassering og satsing på entreprenørskap med elevbedrifter, på alle utdanningsprogram.
 • Utvikle og prøve ut flere undervisningsmetoder som gjør at færre faller fra / velger bort videregående skole.
 • At det skal legges til rette for fleksible utdanningsløp, eksempelvis nett- eller arbeidslivbaserte.
 • Styrke rådgivningstjenesten gjennom kompetanseheving og styrke elevenes tilgang på rådgiverressurser.
 • Prioritere nye fagskoletilbud som i dag ikke tilbys med vekt på etterspurt kompetanse i fylket.
 • Jobbe for å kvalifisere og eventuelt høyne utdanningsnivået blant innvandrere, blant annet ved å utvikle gode metoder for å dokumentere likeverdig kompetanse og realkompetanse.
 • At voksne søkere i større grad tilbys elevstatus innenfor ordinært tilbud.
 • Tilby etter- og videreutdanning til lærere.
 • Ha tettere oppfølging av hver enkelt elev ved å begrense klasse- og gruppestørrelse og gi lærerne mer tid til kontaktlærertjeneste.
 • Oppdatere undervisningsmateriell og lokaler. 
 • Utvide miljøarbeidertjenesten ved de videregående skolene i Nordland 

Samferdsel som knytter oss sammen

Gode bruksveier med gulstripe, effektiv kollektivtransport og økt bruk av jernbane er de viktigste virkemidlene for å få folk og varer til og fra Nordland, og internt i fylket. De siste årene har Nordland satset på lav- og nullutslipps ferjer og hurtigbåter. Dette ønsker SV å satse videre på.

Saltenpendelen er en kjempesuksess på jernbanesiden, og videre utvikling av togtilbud, vil være et veldig viktig bidrag til å få ned klimautslippene i transportsektoren. Et bedre togtilbud i nord er ikke bare en mulighet, det er en nødvendighet.

Nullutslippskjøretøy er framtida. Mange argumenterer med at det ikke er mulig å bruke elbiler i distriktsnorge. SV vil bruke politikken aktivt for å fjerne rekkeviddeproblematikk som argument mot det grønne skiftet.

Nordland har en desentralisert næringsstruktur, og store mengder fisk som skal nå markedene raskt og effektivt. Da vil det å satse på en opprusting av de fremste næringsveiene fra kyst til marked, være både god distriktspolitikk, og god næringspolitikk.

Nordland SV vil:

 • Lage en helhetlig kollektivplan for fylket for å forbedre korrespondansen mellom ulike tilbud
 • Øke tilskuddene til satsing på trafikksikkerhet.
 • Bygge ladestasjoner for elbiler i hele fylket, samt ladestasjoner og landstrømanlegg i fiskerihavnene. 
 • Sikre gode korrespondanser på tvers av fylkesgrensene
 • Inkludere reiselivsnæringens behov for god transport i de fremtidige transportplaner
 • Prioritere vedlikehold og utbedring av de veiene som trenger det mest, vurdert i forhold til trafikk og veistandard.
 • At dagens ferge og hurtigbåttilbud videreutvikles i samarbeid med de lokalsamfunnene som betjenes.
 • At buss og ferge skal bruke miljøvennlig drivstoff, og fase inn elektrisk drift snarest mulig. 
 • Utvikle et godt busstilbud mellom by og land.
 • Utrede muligheten for å drive kollektivtransport i egen regi.
 • Jobbe for 4G-dekning på hele Nordlandsbanen

Nordland SV vil dessuten:

 • Arbeide for dobbeltspor på Ofotbanen, og være en pådriver for at banen fortsatt skal eies av det offentlige.
 • Ha flere lange krysningsspor langs Nordlandsbanen
 • Være pådrivere for realisering av Nord-Norgebanen.
 •  Sikre hurtigruta langs kysten vår som et passasjer- og godstransporttilbud med minimum samme anløpsfrekvens og med samme antall anløpssteder som i dag 
 •  Arbeide for at all jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge eies, driftes og vedlikeholdes av det offentlige 
 • Ha lavere maksimumspriser på det regionale flyrutenettet
 • Ha flere avganger for Saltenpendelen etter samme modell som Saltenpendelen
 • Bidra til at Bodø kommer med i belønningsordningen for kollektivtrafikk.
 • Jobbe for å etablere Helgelandspendelen
 • Være pådriver for nullutslippsteknologi på Nordlandsbanen.
 •  Være en pådriver for å tilrettelegge utviklingen av elektriske fly å sikre et godt, miljøvennlig og desentralisert flytilbud tilpasset kortbanenettet i Norge. 
 • Arbeide for finansiering og realisering av Ny By – Ny Flyplass. 

Folkehelse og forebygging

Folkehelse og forebygging bøter på både fremtidens helsemessige og økonomiske utfordringer. Med å prioritere folkehelse og forebygging over flere år har SV bidratt til å gi folkehelsearbeid en sentral plass i fylkeskommunens organisasjon. Det er dokumentert betydelige sosiale helseforskjeller i Norge. Å endre dette krever et aktivt forebyggende arbeid som involverer både fylkeskommunen, kommunen, frivillig sektor og næringsliv. Den nordiske velferdsmodellen, med fokus på gode offentlige allmenngyldige tjenester og utjevning av levekår er viktig for å skape gode levekår for alle. 

Et av de viktigste arenaene for god folkehelse er naturen. SV vil styrke arbeidet med å tilrettelegge for at flere tar i bruk naturen. Friluftsliv er også en god og tilgjengelig integrerings og inkluderingsarena for innvandrere. Et viktig redskap er å utvikle helsefremmende videregående skoler og barnehager i Nordland for å gi en tidlig introduksjon til friluftslivet.

Allemannsretten er viktig for SV. Vi vil sikre den individuelle allemannsretten og være med på å tilrettelegge for økt bruk av naturen. Samtidig vil vi arbeide for en god naturforvaltning i sårbare rekreasjonsområder. I dag opplever vi at kommersielle selskaper misbruker allemannsretten til egen profitt. Derfor ønsker vi å la kommunene ha mulighet for å regulere og tilrettelegge for kommersiell utnyttelse av naturen også i reiselivssammenheng.

Psykiske helseproblemer er en av vår tids store utfordringer. Psykiske helseplager øker stadig blant ungdom. Samtidig skyldes rundt 15 % av arbeidsfravær psykiske lidelser. SV ønsker å styrke innsatsen for bedre psykisk helse innenfor både skole og arbeidslivet.  Psykiske helseproblemer er også en utfordring blant de utenfor arbeidslivet. SV vil styrke innsatsen rettet mot denne gruppen. 

Tennene er en del av kroppen, men tannhelse inngår ikke i den offentlige velferdsmodellen. SV jobber for at økonomi ikke skal avgjøre tannhelsen og for at tannhelse inngår i det norske allmenne helsevesenet. 

Nordland SV vil: 

 • Videreutvikle et godt samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ulike kommunale institusjoner som et ledd i helhetlig kommunalt og fylkeskommunalt helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Øke tilbudet til skolefrokost for elever i videregående skole.
 • Støtte etablering av nye frisklivssentraler.
 • Gjennom Folkehelsealliansen arbeide med helsefremmende -arbeidsplasser, -barnehager, – skoler og -bo og nærmiljø.
 • Inkludere innvandrere i det helsefremmende arbeidet.
 • Styrke behandlingstilbudet for ungdom innen psykisk helse 
 • Styrke den tverrfaglige innsatsen for bedre psykisk helse i VGS
 • Styrke seksualundervisningen med økt bevissthet rundt seksuelle overgrep og psykiske problemer knyttet til kroppspress
 • Tilby gratis meningokokkvaksine til alle elever i VGS
 • Styrke det forebyggende tannhelsearbeidet
 • Tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan benytte naturen ved å jobbe for universelt utformede friluftsområder over hele fylket
 • Styrke allemannsretten og den individuelle tilgangen til vår natur.

Nordland SV vil dessuten:

 • Arbeide for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur, et styrket føde- og barrseltilbud og spesialisthelsetjeneste
 • Arbeide for å avvikle foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til regionalt folkevalgt nivå
 • Være pådriver for gratis tannhelse til alle.
 • l   Arbeide for en sterkere primærhelsetjeneste og likeverdig samarbeid mellom kommune og sykehus
 • Være en pådriver for en effektiv integrering blant flyktninger og legge vekt på å få ut informasjon rundt flyktningkvinners rettigheter

Kultur til folket

Kunst og kultur er limet som binder samfunnet sammen. Kultur gjør samfunnet rikere og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur lar oss kommunisere uavhengig av språk og etnisitet og er en viktig nøkkel til integrering. Gjennom kulturpolitikken vil SV styrke og bidra til kulturelt mangfold. Kunst og kultur har en egenverdi, og gir også store positive ringvirkninger. Kultursatsing bidrar ofte til stort frivillig arbeid og engasjement. Gjennom ildsjelene i Nordland sitt arbeid realiseres mange kulturpolitiske mål. Derfor ønsker SV å bidra til å styrke det frivillige kulturlivet. 

Kultur og kulturnæringer er viktig strategisk satsing i Nordland. Nordland skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide kreativt, for kulturarbeidere og kunstnere. Kulturinstitusjoner må holdes offentlige for å holde på bredde og tilgjengelighet, og pris skal ikke stå i veien for at kulturtilbud skal kunne benyttes av alle. Bibliotek, museum, musikk, idrett og andre kulturtiltak på regionalt plan må få støtte slik at tilbudene kan nå innbyggerne i hele regionen.

Museene i Nordland er viktige regionale institusjoner. SV vil at de skal være arenaer som viser den regionale utviklinga og Nordlands historie. Det er forvaltning og utnytting av naturressurser som har skapt grunnlaget for bosetting og kultur i fylket, og primærnæringenes, bergverkenes og industriens betydning regionalt og nasjonalt må løftes fram. Museene må utvikles slik at de kan bli enda bedre på å synliggjøre og være med å skape stolthet, bevissthet og formidle kunnskap. SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnets utvikling og satsing på kulturnæringer. I dette arbeidet er bygningsvernskompetanse og vern gjennom bruk viktig i hele Nordland. 

For å sikre tilvekst og utvikling i kulturlivet må bredden i kulturtilbudet ivaretas. Det må være gode tilbud der folk bor, både innen idrett, barne- og ungdomskultur og innen utdanningstilbudet i videregående skole. Bibliotekene er de viktigste bærerne av litteratur, men har på grunn av målrettet satsing også blitt levende kulturarenaer mange steder. 

SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnets utvikling og satsing på kulturnæringer. 

Nordland SV vil videreutvikle det profesjonelle scenekunstmiljøet i Nordland. Både Nordland Teater, Åarjelhsaemien Teatere – Sydsamisk teater og Figurteateret i Nordland er sentrale kompetansemiljøer på scenekunstfeltet. I dette arbeidet er også Scene 8, som består av Figurteateret i Nordland, Scenekunst i Nordland, Den Kulturelle Skolesekken, Musikk i Nordland, UKM og Ung Kulturproduksjon en sentral aktør. 

De kommende årene skal Nordland forhåpentligvis være vertskap for både VM i alpint i Narvik og europeisk kulturhovedstad i Bodø . For SV er det viktig at et arktisk VM i alpint blir et fyrtårn for bærekraftig arrangementsavvikling i nordområdene. Bodø som europeisk kulturhovedstad skal benyttes til å løfte kulturlivet i hele landsdelen. Vi skal ikke bare vise frem det vi har, men like mye invitere nye grupper inn i kulturlivet.  

Nordland SV vil:

 • Legge til rette for at flere kan leve av kunsten og kulturen, med anstendige arbeidsvilkår
 • Skape kulturtilbud preget av bredde og kvalitet. SV vil øremerke midler til forsøk med å løfte fram kunstnere fra andre etnisiteter på fylkets scener og kunstarenaer.
 • Følge opp satsingen på visuell kunst, film og profesjonell musikk, i tråd med nord-norsk kulturavtale.
 • Sikre at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024, og påse at det blir et kulturløft i hele fylket. 
 • Fortsette å støtte festivaler og kulturarrangementer i fylket.
 • Tilby et bredt tilbud av estetiske fag i videregående skole i alle de tre regionene
 • Videreføre fylkesbiblioteket både i Narvik og Rana
 • Videreutvikle Verdensarvsenteret på Vega
 •  Videreutvikle museene som viktige regionale aktører for kultur, kunnskap og historie.
 • At kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnets utvikling og satsing på kulturnæringer. I dette arbeidet er bygningsvernskompetanse og vern gjennom bruk viktig i hele Nordland.

Nordland SV vil dessuten:

 • Arbeide for en rettferdig fordeling av statlige kultur- og tippemidlermidler til distriktene.
 • Videreutvikle Filmfond Nord
 • Ivareta lokal og regional arbeiderhistorie og arbeiderkultur
 • Styrke satsingen på scenekunst-, musikk og kulturproduksjon i Scene 8.

Verdiskaping og næringsutvikling

For SV er målet med næringspolitikken å skape verdier for de mange, ikke bare for de få. Det betyr at SV vil jobbe for å spre verdiskaping og sysselsetting over hele fylket, og at fylkeskommunens virkemidler bidrar til å stimulere lokale og regionale bedrifter. Når naturressurser skal industrialiseres, skal dette skje innenfor bærekraftige rammer. Dette vil skape arbeidsplasser som igjen skaper velferd. Vi skal hegne om det mangfoldige og organiserte arbeidslivet vårt fylke består av.

SV vil fortsette å bidra til at Nordland skal være det beste etablererfylket, og vil fortsette å ha spesiell omtanke for kvinnelige etablerere.

Norge har færre kvoteflyktninger og arbeidsinnvandrere enn tidligere. For Nordland gir dette gir utslag i mindre kulturutveksling, et mindre mangfoldig fylke og lavere tilgang til arbeidskraft. Virksomhetene i fylket er avhengig av å rekruttere arbeidskraft fra fra både Norge og verden. Ved å bidra til å hjelpe mennesker i andre steder i verden bidrar vi også til å hjelpe oss selv med å sikre mangfold og tilgang til arbeidskraft.

SV mener at verdiskapingen skal skje lokalt, og komme lokalsamfunnene til gode. Matproduksjon er en viktig næringsvei i Nordland. Både innenfor landbruk, reindrift, fiskeri og havbruksnæringa er den lokale verdiskapinga, og det lokale eierskapet helt avgjørende for å utvikle gode lokalsamfunn.

Primærnæringene står overfor omstillinger fremover, og denne omstillingen er allerede startet. I Nordland i dag finnes verdens største elektriske fiskebåt. I kombinasjon med en aktiv politikk for å fremme primærnæringene ønsker SV en satsing på å tilrettelegge næringene med for ny teknologi som elektriske maskiner og elektriske båter. Vi ønsker å utvikle fremtidens grønne havner som et sentrum for elektrisitet og miljøvennlige løsninger, og fremtidens gårdstun vil være sentral i den sirkulære økonomien. 

Nordland er et foregangsfylke når det kommer til sirkulær økonomi. Tanken om at en virksomhets avfall er en annen virksomhets ressurs, har bidratt til utvikling av verdensledende industri i fylket. 

SV vil at den kraftforedlende industrien fortsatt skal være bærekraftig og konkurransedyktig, for å utvikle produkter som både Norge og verden trenger.

Nordland SV vil:

 • Gjøre mer midler tilgjengelig for kommunal næringsutvikling.
 • Bidra til finansiering av oppdragsforsking og utdanningsbehov som er viktig for å utnytte potensialet i fylket
 • Stille krav om bærekraftig fiskeoppdrett, med tiltak som reduserer miljøskader og forurensning når tillatelser til akvakultur innvilges. Kommunens synspunkt skal ivaretas.
 • Arbeide for teknologiutvikling innen oppdrett som bidrar til å bekjempe luseproblematikk og rømming.
 • Utvikle nye arbeidsplasser gjennom etablering av kreative innovasjonsmiljøer.
 • Arbeide for at nye oppdrettslokaliteteter skal være arealavklart i kommuners arealplaner 
 • Sikre at oppdrett ikke lokaliseres i gytefelt og gyteområder 
 • Lage en strategi for at Nordland blir det beste fylket for gründere, blant annet gjennom veiledning og hjelp til finansiering.
 • At fylkeskommunens internasjonale satsing bidrar til næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft til Nordland
 • Videreutvikle miljøet rundt Lofoten Matpark som en sentral aktør rundt arktisk mat og miljø, og arbeide for at Lofoten skal bli fremst i Norden på matopplevelser. 
 • SV ønsker å styrke jordvernet for å sikre arbeidsplasser, matsikkerhet og selvforsyning

Nordland SV vil dessuten:

 • Påvirke Innovasjon Norge til å gi mer kapital til satsing på grønt reiseliv med lokalt eierskap.
 • Satse på et bærekraftig reiseliv hvor miljø- og naturbaserte opplevelser blir styrket og får større utviklingsmuligheter samtidig som det stilles krav til at aktørene forvalter ressursene bærekraftig. 
 • Arbeide for å innføre av turistskatt i Nordland etter modell fra Svalbard Miljøvernfond 
 • Økt inntjening i landbruket, stimulere satsingen på lokal, kortreist og økologisk mat, og stimulere nyrekrutteringen til yrket.
 • Ha en rovdyrpolitikk som gjør det mulig også å opprettholde næring basert på husdyr og organisert beiteforvaltning.
 • Bidra til økt lønnsomhet både blant landanlegg langs kysten og hos kystfiskere, samt bidra til ny rekruttering i yrket.
 • Satse på fersk fisk og videreforedling av ferske produkter
 • Sikre langsiktige og gode rammebetingelser for prosessindustrien.
 • Trappe opp lete- og utvinningsaktiviteten etter mineraler. 
 • Bidra til å gi mineralnæringen gode rammebetingelser som øker mulighetene for å satse på næringen innenfor bærekraftige rammer og sirkulærøkonomi.
 • Arbeide for målsetningene om en miljøvennlig industri ved at staten går inn aktivt i forskning, utvikling og investering i ny miljøvennlig teknologi.
 • Arbeide for tiltak som synliggjør reindrift og samisk kultur som lokal næringsvei
 • Sirkulær økonomi skal være hovedregelen i all næring og industri i Nordland
 • Sikre at tilgangen til fiskerikvoter bidrar til å utvikle lokalsamfunnene langs kysten. 
 • Utvikle turistfiske ved å sørge for gode reguleringer, gode kontrollordninger og sikre foredling av råstoffet.

Sammen om en bedre fylkeskommune

Nordland SV har tror på an sterk og tydelig fylkeskommune er en viktig aktør i å videreutvikle fylket vårt. Den kunnskapsbaserte og viktige ressursen som vi har i egne ansatte må gis flere og bedre muligheter til å ruste oss for fremtidens utfordringer. Den viktige arbeidsgiverrollen som politikerne har, tar vi i SV ta på alvor. Trepartssamarbeidet gir utviklingsmuligheter som kun er mulig under denne gode norske modellen. De som sitter med fagkunnskapen, vet hvor skoen trykker, og har svarene for hvordan vi bør utforme våre politiske valg. Vi skal lytte på de som vil gi oss råd.

SV vil alltid jobbe for et seriøst, tillitsbasert og solidarisk arbeidsliv. Derfor vil vi bruke forbrukermakt så vel som forvaltningen til å sikre for arbeidsforholdene til de vi handler med lokalt og globalt. SV vil videreutvikle vedtakene om seriøsitetskrav i arbeidslivet ved anbudsutsetting og innkjøp. Vi vil alltid fremme løsninger for drift i egenregi og satse på egne ansatte. 

Nordland SV vil:

 • Ta initiativ til flere trepartssamarbeid løsninger i fylkeskommunen.
 • Legge til rette for gode prosesser for omstillinger og gode
  kvalitetsutviklingstiltak.
 • Arbeide med å involvere våre ansatte gjennom deres
  arbeidstakerorganisasjoner enda mer i prosesser og før politiske vedtak besluttes.
 • Innføre helhetlige kompetanseplaner, gi ressurser og tilgang for kompetanseheving for alle ansatte.
 • Gjennomgå hele virksomheten med hensikt å tilby heltid som hovedregel.
 • Sette fokus på et godt arbeidsmiljø. Både psykososialt og fysisk arbeidsmiljø.
 • Arbeide for at flere fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser desentraliseres i forbindelse regionreformen 

Nordland SV vil dessuten

 • Bekjempe alle forringelser av arbeidsmiljøloven
 • Kjempe mot innføring og implementering av EØS-direktiver og sentrale vedtak som forringer arbeidstakernes arbeidshverdag, lønns eller pensjonsforhold.
 • Arbeide for at alle kommuner vedtar seriøsitetskrav på innkjøp, bygging og vedlikehold av kommunens eiendommer. Dette for å unngå arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av utenlandsk arbeidstakere, finansiert av skattebetalerne.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter