open menu

Program for Narvik SV 2020 – 2023

Narvik SV har stor tro på vår nye kommune! Vi ønsker en kommune med aktive lokalsamfunn både i bygd og i by. Hele kommunen må tas i bruk for å skape den veksten vi ønsker i tiden fremover.

Narvik SV topp 4. Fra venstre: 3. kandidat Elin Kvanmo, ordførerkandidat Vegard Lind-Jæger, 2. kandidat Ragne Johnsen Megård, 4. kandidat Cille Skogvoll

En kommune for de mange

Narvik SV har stor tro på vår nye kommune! Vi ønsker en kommune med aktive lokalsamfunn både i bygd og i by. Hele kommunen må tas i bruk for å skape den veksten vi ønsker i tiden fremover.

For å skape vekst må vi gjøre flere ting på samme tid. Vi må tilby gode og attraktive bomiljøer. Vi må tilby gode barnehager og skoler, god eldreomsorg og gode fritids- og kulturtilbud. Det er dette som skaper bolyst.

Vi må skape nye og spennende arbeidsplasser om vi skal bli attraktive for tilflyttere. For å holde tritt med befolkningsveksten i Norge må vi lykkes med etablering av både private og offentlige arbeidsplasser i vår region. Vi må styrke samarbeidet både innad i kommunen og i regionen for å lykkes. Det nye Hålogalandsrådet og samarbeid med nabokommunene vil være vesentlig for å tiltrekke oss nye etableringer. 

Reiseliv er en næring i vekst i alle delene av Narvik kommune. SV vil gjøre mer for å øke bærekraften i denne bransjen gjennom tilrettelegging av rasteplasser og turstier, landstrøm for cruiseskip og god kommunikasjon. 

Narvik kommune er sentrum i den viktigste kraftregionen i Nord-Norge. Sammen med den teknologiske kompetansen i regionen, og særlig ved UiT, er forutsetningene tilstede for å lykkes. I dag eksporteres mye av kraften, men i fremtiden ønsker SV at vi bruker dette potensialet til å være en motor i det grønne skiftet. Narvik kommune må ta klimaendringene på alvor. Vi har en stor oppgave foran oss og må jobbe systematisk for å få ned utslippene i kommunen. Narvik SV mener at vi må sette klima og bærekraft høyere på dagsorden og sette klare klimamål for kommunen.

I Narvik SV vil vi arbeide for at vår nye kommune skal bli et fyrtårn for vekst og bærekraft i regionen. Hvordan vi vil oppnå dette og samtidig utjevne forskjeller og skape et mer likestilt samfunn kan du lese om i dette programmet.

Miljø – en miljøvennlig kommune å trives i

Narvik kommune må ta sin andel av ansvaret for å redusere klimagassutslippene. Dette mener SV må gjøres gjennom offensiv klimaplanlegging, regulering og effektive klimatiltak.

Vi bør også ha en føre var-tilnærming til næringsutvikling ved å stille tydelige krav om miljø og helse. Miljø handler også om det nære, om den rike naturen og de mange mulighetene for friluftsliv kommunen forvalter på vegne av fellesskapet. Vi må verne om all uberørt natur i vår kommune!

Narvik som trafikknutepunkt og malmhavn har bidratt til vekst og utvikling, men det skaper samtidig en betydelig miljøbelastning. Effektive tiltak for å redusere trafikkforurensing, som å legge tungtransporten utenom Narvik sentrum, og å få begrenset malmstøvet fra LKAB, må prioriteres. Da åpner vi samtidig for å skape en grønnere by; et nytt, levende bysentrum med parker, tilrettelegging for fotgjengere, mennesker med nedsatt funksjonsevne og syklende. Dette krever sterkt redusert biltrafikk.

Vi bør også ha en føre var-tilnærming til næringsutvikling ved å stille tydelige krav om miljø og helse.

Narvik SV vil:

 • Tilby gode og hyppige tilbud for folk som ønsker å reise kollektivt og grønt, både i distrikt og i by.
 • Etablere innfartsparkering i utkanten av Narvik sentrum og redusere antall parkeringsplasser i sentrum. 
 • Kreve minstevannsføring i regulerte vassdrag som Skjoma og Austerdalselva og kontrollere at eksisterende konsesjonsvillkår følges.
 • Tilrettelegge for artsmangfold ved opprensking av elva i Melkedalen
 • Verne stille natur ved streng regulering av motorisert ferdsel. 
 • Sørge for at tap av viktige områder for reindrift, natur og artsmangfold reduseres til et minimum ved utbygging av vindkraft og vannkraft, mineralutvinning og hyttebygging.
 • Jobbe for at Hålogaland Ressursselskap (HRS) etablerer biogassanlegg.
 • Ha en målsetning om 55 % materialgjenvinning ved HRS innen 2025.
 • Følge opp utslippskontrollen på alle malmskip, cruisebåter og større lasteskip. 
 • At brudd på forurensingsloven skal følges opp og gis konsekvenser.
 • At staten tar ansvar for miljøskadepotensialet ved skipsvrakene i Ofotfjorden.
 • Jobbe for at alle kommunale enheter blir miljøfyrtårn.
 • Jobbe for varig vern av Håkvikleira.
 • Følge opp miljø- og klimaambisjonene i søknaden om VM 2027.

Kultur – en skapende kommune å leve i

Satsing på kunst- og kulturnæringer fremmer bolyst, knytter oss sammen og skaper trivsel og utvikling. Narvik, Tysfjord og Ballangen har alle lange tradisjoner med et rikt og aktivt kulturliv. Vi har viktige kulturinstitusjoner som Musikk i Nordland, Vinterfestuka, Narvik Kulturhus, Sementblues, Museum Nord og ikke minst bibliotekene. Det er essensielt å videreutvikle de profesjonelle aktørene i kulturlivet. Narvik SV arbeider for at bibliotekene styrker sin posisjon som åpen og aktiv møteplass for alle, med et særlig ansvar for litteratur, kultur og samfunnsdebatt.

Nye Narvik kommune er rik på foreninger og frivillige kulturinitiativer som blir viktig for å skape en felles identitet. Samtidig må vi ha rom for forskjelligheten og identiteten knyttet til ulike kulturelle bakgrunner. Narvik SV vil styrke den frivillige kulturen ved å bidra til bedre vilkår og fungere som et bindeledd mellom aktørene.

Kulturskolene en av de viktigste introduksjonsarenaene vi har til så vel frivillig som profesjonelt kulturliv. Det er en meningsfull fritidsaktivitet og en god arena for integrering og inkludering. Narvik SV vil fortsette å styrke kulturskolenes tilbud både i volum og bredde – i hele kommunen. 

Narvik SV vil:

 • Tilrettelegge for etablering av flere kulturarbeidsplasser.
 • Etablere et vitalt kulturkvartal som samler kulturaktørene.
 • Styrke og målrette arbeidet med å søke prosjektstøtte til bolyst-, kultur- og folkehelsetiltak med kompetanse og egenandelsmidler.
 • Styrke arrangements og opplevelseskompetansen i Narvik kommune gjennom å støtte initiativ som festivaler, sentrumsfester, idrettsarrangement etc.
 • Arbeide for at kommunen ivaretar både det lulesamiske og nordsamiske språk- og kulturtilbudet.
 • Arbeide for at deler av kommunen på sikt blir med i samisk språkforvaltningsområde.

Oppvekst og kunnskap – en god kommune å vokse opp i

Narvik kommune skal være et trygt og innholdsrikt sted å vokse opp. Det er grunnsteinen for hele kommunen, og avgjørende for å nå målene om vekst og tilflytting. 

Barn skal ha gode barnehager og nærskoler å vokse opp i, med kvalifiserte og trygge voksne rundt seg i funksjonelle og helsefremmende bygg. Nærskoler er viktig for stedenes eksistens, og utgangspunkt for mange fritidsaktiviteter og mye frivillighet. Fritiden skal brukes i varierte fritidstilbud som er tilgjengelig for alle barn å delta på. Narvik SV mener Narvik kommune kan gjøre mer for å sikre at alle barn kan delta på aktiviteter uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Sosiale ulikheter må forebygges gjennom tidlig innsats. 

Narvik SV vil:

 • Bygge ny barneskole i Narvik sentrum.
 • Sertifisere alle kommunale barnehager og skoler som helsefremmende. 
 • Opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur.
 • Jobbe for høy grunnbemanning med pedagoger i barnehage og skole. 
 • Innføre leksefri skole.
 • Prøve ut behovsprøvd egenbetaling på skolefritidsordning.
 • Sikre en trygg og forsvarlig skolevei.
 • Jobbe for å etablere barnehusfilial i Narvik kommune. 
 • Sikre at barn og unge involveres aktivt i politiske prosesser.
 • Etablere en ordning for kompensering av deltakeravgift og eventuelt transportutgifter til idrett/kultur for barn i lavinntektsfamilier. 
 • Jobbe for innføring av gratis skolemat.
 • Tilby multimediale leseplasser for studenter i Ballangen og Kjøpsvik.

Næring og samferdsel – en framtidsrettet kommune å skape i

For å lykkes med vekst og utvikling har Narvik kommune et sterkt behov for flere arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor. Vakker natur, logistikk, ren kraft og store tilgjengelige næringsarealer gjør oss til et attraktivt etableringsområde. Det må jobbes spesielt for etablering av flere statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser som kompensasjon for dem som er tapt i de senere år.

SV ønsker å tilrettelegge for gode, spennende og grønne arbeidsplasser i hele kommunen. Derfor mener SV at kommunen må tilby klare næringsarealer tilpasset ulike behov. Havbruk er en viktig næring i nye Narvik kommune, og en næring med stort potensiale. Narvik SV ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen. Dette forutsetter at veksten skjer på en bærekraftig måte med 0-utslipp som krav. Narvik kommune er rik på ren, grønn kraft. Narvik SV mener at mer av kraften bør brukes lokalt. Vi vil jobbe for etablering av kraftkrevende virksomheter som for eksempel datalagringssenter.

Narvik SV vil:

 • Jobbe systematisk for å øke gründervirksomhet, særlig i tilknytning til UiT Narvik.
 • Jobbe for å etablere Stetinden-senteret med klatresenter i Kjøpsvik og utvikle Stetinden som bærekraftig reisemål.
 • Stimulere til etablering av opplevelsesbedrifter i Tysfjord og Ballangen.
 • Jobbe for å innføre fellesgodefinansiering i Narvik kommune for å sikre bærekraftig turisme. 
 • All fremtidig oppdrett skal ha 0-utslipp. 
 • Null rømming, null forurensning av havet og null lakselus.
 • Fremtidige oppdrettskonsesjoner skal behandles etter plan- og bygningsloven.
 • Jobbe for å få etablert mottak og foredling av av fisk (villfisk og oppdrettsfisk) i Narvik kommune.
 • Stimulere til kortreist matproduksjon og vern av matjord.
 • Legge til rette for arbeidsplasser innen primærnæringen.
 • Øke satsingen på elevbedrifter i ungdomsskolen.
 • Sikre videre drift av hurtigbåten i Kjeldebotn.
 • Være en pådriver for videreføring av Nord-Norgebanen.
 • Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen.
 • Oppheve gamle reguleringsplaner uten aktivitet for å sikre arealbruk i tråd med dagens regelverk.
 • Ta politisk styring på kommunalt eide selskaper og foretak.
 • Legge til rette for vekst og gode driftsbetingelser for eksisterende industri.

Helse og omsorg – en trygg kommune å bo i

En godt utbygd helse- og omsorgstjeneste er en viktig forutsetning for å kunne leve et godt liv. Antall eldre i Narvik kommune øker. Samtidig blir det færre yrkesaktive og en økende andel innbyggere som har behov for bistand til livsopphold og omsorgstjenester. SV vil at hjemmetjenesten skal være tilrettelagt slik at eldre og pleietrengende kan bo hjemme så lenge de ønsker. Bruk av velferdsteknologi er en viktig del av løsningen, men et godt omsorgstilbud må alltid baseres på trygge kompetente ansatte. Samtidig må det være nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser for de som ikke kan bo hjemme. 

Narvik kommune har et økende antall demente. Når hukommelsen svikter, økes risikoen for ulykker og utrygghet, og bekymring skapes for den enkelte og de pårørende. Vi vil jobbe videre med Livsglede-sertifisering, også i andre deler av omsorgen. 

Narvik kommune har et forholdsvis høyt antall mennesker med rus- og psykiatrilidelser. Felles for disse er at de ønsker å bli friske og ønsker å bidra i samfunnet. For å lykkes med dette må Narvik kommune ha et godt og tilpasset tilbud, herunder et rusfritt boligtilbud.

Narvik SV vil:

 • Kjempe for døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap og rett til god fødsels- og barselsomsorg i hele kommunen.
 • Jobbe for et styrket ambulansetilbud.
 • At lege- og legevakttjenester skal være tilgjengelig der folk bor.
 • Styrke tilbudet til mennesker med demens og deres pårørende.
 • At driften av Prestegårdstunet sykehjem opprettholdes og videreutvikles.
 • At forebygging og rehabilitering skal være et prioritert mål i eldreomsorgen.
 • Tilrettelegge for alternative botilbud, eldrekollektiv og generasjonsboliger gjennom regulering, samt prosessveiledning for private initiativ.
 • Sikre et godt omsorgs- og ettervernstilbud for mennesker med rus- og psykiatrilidelser.
 • Jobbe for at eldreomsorgen er en oppgave som fortsatt skal utføres av det offentlige.
 • Jobbe for å få etablert voldtektsmottak i Narvik kommune.
 • Jobbe for at nye Narvik Sykehus blir et godt, fullverdig lokalsykehus.
 • At REO (rehabilitering, etterbehandling og observasjon) dimensjoneres og bemannes etter reelle behov. 
 • Jobbe for at det nye helsehuset blir innovativt og fremtidsrettet.
 • Jobbe for trygge og stabile tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Folkehelse – en helsefremmende kommune
å leve i

God folkehelse skal legges til grunn og være en vesentlig faktor for alle valg kommunen gjør. Derfor trenger vi en folkehelsekoordinator i full stilling. Narvik SV vil skape en kommune som er tilrettelagt for høy helsefremmende aktivitet for alle innbyggerne og besøkende i både byen, tettstedene og i naturen. God helse er viktig for den enkelte, men også en viktig investering for kommunen på lang sikt.

Narvik SV ønsker en likestilt kommune der alle kan delta. For å oppnå dette må vi jobbe for tilrettelegging av fortau, overganger, bygg og uteområder slik fremkommelighet sikres for alle. 

En god folkehelse handler også om muligheten for aktiv deltakelse i ditt lokalsamfunn. SV vil styrke frivilligheten gjennom å styrke tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner. Vi må bruke frivillighetssentralen som verktøy for å koordinere og organisere frivilligheten slik at alle som vil kan bidra.

Narvik SV vil:

 • Sikre stabil svømmeopplæring og ha basseng tilgjengelig som lavterskel folkehelsetilbud i hele kommunen.
 • Jobbe for tilrettelegging av offentlige bygg for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 • Ruste opp stier, turveier og gang- og sykkelveier.
 • Jobbe for statlig sikring av viktige friluftsområder som Stetinden, Hestneselva og Tøttadalen.
 • Tilrettelegge for lavterskel friluftsaktivitet i hele kommunen. 
 • Øke satsingen på gratis utlån av tur- og fritidsutstyr.
 • Stimulere til bruk av frivillige “seniorteam” for å følge opp ensomme eldre.
 • Styrke frivillighetssentralen som kursarena, kompetanseutvikling, samarbeidspartner og integreringsarena for all frivillighet i kommunen.

Åpenhet og tillit – en seriøs kommune å arbeide i

Narvik kommune er den desidert største arbeidsplassen i regionen. Dette fordrer at kommunen er en god og trygg arbeidsgiver for alle som jobber der. Narvik SV mener at kommunen må jobbe tydelig og målrettet med å motarbeide sosial dumping, legge til rette for medvirkning for fagforeninger i tråd med hovedavtalen og styrke arbeidet med heltidskultur.

Lærlinger er morgendagens arbeidere. Narvik SV mener at Narvik kommune bør stille en lærlingplassgaranti innenfor relevante områder som bidrar til at lærlinger kan velge å bli i kommunen fremfor å flytte. På denne måten får kommunen tilført viktig kompetanse samtidig som vi demmer opp for fraflytting. 

Narvik SV har klare forventninger til åpenhet, gjennomsiktighet og tilgjengelighet i den kommunale driften. Hvis vi skal lykkes med å bygge gode tjenester i hele kommunen må det etableres flere møtepunkter mellom kommunen og innbyggerne, som folkemøter og åpne høringer. Det må også bli lettere å få tilgang til informasjon og samhandle med kommunen.

Narvik SV vil:

 • Jobbe for en tillitsreform der de ansattes kompetanse vektes høyt. 
 • Tilby lærlingeplass-garanti til lærlinger innenfor Narvik kommunes fagområder.
 • Sikre ansattes rettigheter ved anbud og innleie. Forebygge svart arbeid og sosial dumping.
 • Styrke samhandlingen med det lokale næringslivet for å tilrettelegge for at lokale tilbydere kan delta i kommunale anbudsprosesser.
 • Styrke den kommunale kontrollen på anbudsutsatt virksomhet. 
 • Følge opp anbudsutsatte tjenester og oppdrag med hyppige tilsyn.
 • Utvide bruken av trepartssamarbeid.
 • Sette i verk og følge opp forskningsbaserte tiltak for å begrense sykefraværet i kommunen.
 • Bruke økt grunnbemanning som verktøy for økt trivsel, redusert sykefravær og en mer stabil bemanning.
 • Ha en kommunal vikarpool i stedet for bruk av vikarbyråer.
 • Bruke sosiale medier og bevisst språkbruk for å gjøre politikk og planer tilgjengelige for alle innbyggere.
 • Sikre at regelverk for utlysning av offentlige stillinger følges. 
 • At penger fellesskapet setter av til velferd skal gå til velferd, ikke profitt

Del dette