open menu

Rendalen SV

Rendalen SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leder: Karin Anna Maria Lervang
E-post: karin.lervang@live.com

Følg Rendalen SV på Facebook

Årsmøte 2020

Årsmøtet i Rendalen SV ble avholdt 22. januar. Her kan du laste ned dokumentene fra møtet:

Kommunestyret

Rendalen SV har en representant i kommunestyret: Karin Lervang. Les mer om Karin her.

Klikk på bildet for å lese mer on førstekandidat Karin Lervang.

Valgprogram 2019 – 2023

Rendalen – en levende bygd med rettferdig fordeling

Her kan du laste ned hele valgprogrammet.

Det viktigste for oss er trygge og gode barne- og ungdomsår, grønn omstilling, livsmestring, mangfold og inkludering.

For å ha en trygg oppvekst trenger vi fortsatt barnehager og skoler som har både omsorg og undervisning av god kvalitet. Vi trenger miljøarbeidere inn i skolene som ikke skal erstatte de gode lærerressursene, men fokusere på mobbefrie skoler og gode sosiale ferdigheter. Vi vil tilby heldagsskoler slik at alle barn får lik tilgang til læring og øving.

Vi skal kjempe mot barnefattigdom gjennom å sikre bl.a. aktivitetskort, lav egenbetaling i barnehage og SFO, gratis måltid i skolen og ingen avkortning i barnetrygd ved sosialhjelp.

Vi skal sørge for hele faste stillinger for våre ansatte, det er en umulig oppgave for familieforsørgere å leve på en liten deltidsstilling.

Vi skal ta vare på Rendalens natur og arbeide for å redusere klimautslipp. Klimakrisen og tap av naturmangfold er utfordringer som skal løses i felleskap og ikke på bekostning av hverandre.

Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Det gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Rendalens primærnæring må sikres sine utmarksressurser.

Rendalen SV arbeider for et tjenestetilbud for eldre, pleietrengende og syke som så langt som mulig gir folk muligheter tilsvarende det de ville hatt uten spesielle behov for behandling, pleie og omsorg.

Vi skal følge opp arbeidet som er startet for fiberutbygging i hele kommunen slik at vi kan få flere desentraliserte arbeidsplasser og sikre at unge har et godt sted å komme tilbake til etter endt utdanning.

Kamp mot barnefattigdom

I dag vokser over 100.000 unger i Norge opp i fattige familier og antallet er økende. Noen av dem bor i Rendalen. Derfor er det viktig at Rendalen kommune fører en politikk for inkludering og omfordeling. Fast inntekt og stabilt arbeid er viktig for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig unge som står uten arbeid og aktivitet følges tett opp. De seneste årene har flere sett seg nødt til å søke NAV om stønad til livsopphold, mange av dem er forelde og mange søker om supplerende stønad fordi annen inntekt ikke strekker til.

Rendalen SV vil prioritere:

 • sikre lav egenbetaling for barnehage og SFO
 • følge opp vår lokale handlingsplan mot barnefattigdom
 • aktivitetskort som gir barn gratis mulighet for deltakelse i kultur og idrett samt gratis lån av utstyr
 • ingen avkortning i barnetrygd ved sosialhjelp

Grønn omstilling

Vi trenger en kraftfull og offensiv miljøpolitikk. En kommune og et fylke som tar ansvar for å begrense utslippene av klimagasser og ødeleggelse av naturen, blir et samfunn med flere trygge og framtidsrettede arbeidsplasser, grønnere og mer moderne lokalsamfunn, lettere framkommelighet og en enklere hverdag for folk. Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Det gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står også for verdifull kunnskapsformidling og næringen er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler.

Rendalen SV vil prioritere:

 • Å jobbe for at kommunen skal bli et miljøfyrtårn
 • Å støtte innovasjon og gründerskap for utvikling av et mer bærekraftig samfunn. Gi gründere mulighet til å låne kommunale kontorlokaler eller andre lokaler kostnadsfritt i oppstartsfasen
 • Fiberutbygging i hele kommunen slik at det er mulig å jobbe, studere og bo desentralisert
 • Støtte utviklingen av det bioteknologiske miljøet i Innlandet
 • Å styrke jordvernet, ingen nedbygging av matjord
 • Å støtte en rovdyrforvaltning som sikrer at Rendalens utmarksressurser brukes til beite. Beitebruk bidrar god dyrehelse og til å binde karbon i jorda
 • Å ta vare på naturmangfoldet bl.a. gjennom å stramme inn på dispensasjoner for motorferdsel i utmark og bevare urørt natur

Mestring i livet

Rendalen SV vil ha et trygt samfunn som gir alle frihet og muligheter. Trygghet er den viktigste forutsetningen for god livskvalitet. Rendalen SV vil arbeide forebyggende mot alle fysiske og psykiske plager som gir redusert livskvalitet. Alle som mottar helsehjelp i livets alle faser skal være trygge på at de får riktig hjelp og god omsorg. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, legge grunnlaget for livsmestring og bekjempe mobbing. Kunst og kultur gir folk rike opplevelser og muligheter til å utvikle innsikt og egne skapende evner. Et allsidig kulturliv er med på å gjøre Rendalen kommune til er godt sted å bo og feriere i, og kan gi grunnlag for utvikling av kulturbaserte næringer.

Rendalen SV vil prioritere:

 • Prøve ut gratis skolemåltid og skolelekser fremfor hjemmelekser
 • En trygg skolehverdag uten mobbing. Miljøarbeider inn i skolene
 • Sørge for et trygt og godt offentlig helsetilbud
 • Gi støtte til kunstgründere som vil utvikle nye uttrykksformer

Mangfold, likestilling og inkludering

Alle innbyggere i Rendalen skal være likestilte og ha like muligheter. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører fortsatt til diskriminering og ufrihet. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle må samfunnsskapte hindringer fjernes. Et flerkulturelt samfunn med et internasjonalt arbeids- og næringsliv er avhengig av forståelse og kunnskap om andre kulturer.

Rendalen SV vil prioritere:

 • Tiltak som kan gi gode natur og friluftsopplevelser med tilgjengelighet for alle med funksjonsnedsettelse
 • Flerkulturell samhandling og inkludering: eks. kvinnecafe, arrangementer innen kultur, friluft, idrett, politikk.
 • Universell utforming
 • Å fremme en kultur som anerkjenner forskjellige mennesker med ulike oppfatninger og meninger. Alle skal oppleve tilhørighet og aksept i lokalsamfunnet.
 • Likelønn og rett til hele og faste stillinger for våre ansatte
 • Et trygt, inkluderende, likestilt og utviklende arbeidsmiljø

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter