open menu

Årsmøtet

Vedtak frå fylkesårsmøtet for Vestland SV 2019

Skipingsvedtak Vestland SV

Fråsegn

Gjev offer for vald i nære relasjonar rett til fri med løn i 10 dagar
Norsk ID til lengebuande flyktningar utan ID
HELTIDSKULTUR I HELSESEKTOREN
Klimatrusselen og behovet for sosialt rettferdige klimatiltak
Fagforeningsknusing og sosial dumping truer den norske modellen
På tide å snu: Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen!
Spinraza for alle!
Pakkeforløp i psykisk helsevern: New public management på ville veier
Cruisetrafikk og bymiljø
Fritidskontakt
VERN AV MENNESKERETTAR, FOLKERETTEN OG ØKOSYSTEMET VI TRENG
Klima, kollektivtrafikk og tryggleik framfor Ferjefri E39 og motorvegar
Rør ikkje abortlova
Vestland SV vil ha språkdelt ungdomsskule
Begrens planting av sitka

Arbeids- og organisasjonsplan Vestland SV 2019

Fylkestingsprogram SV 2019 – 2023

Vedtekter Vestland SV

Sakspapirer til nominasjonsmøtet 2019

Endeleg forslag til fylkestingslista Vestland SV 2019-2023

Framlegg til dagsorden og forretningsorden nominasjonsmøtet 2019

Delegatfordling årsmøtet og nominasjonsmøtet Vestland SV 2019

Sakspapirer til fylkesårsmøtet Hordaland SV 2019

Innkalling årsmøte Hordaland SV – ny versjon
Delegatfordling årsmøtet Hordaland SV 2019

Sak 1 Hordaland SV Dagsorden og forretningsorden

Sak 2 Årsberetninger og regnskap:
Sak 2 Årsmelding Hordaland SV 2018
Sak 2 Årsmelding fylkestingsgruppa 2018
Sak 2 Årsmelding miljøpolitisk utvalg
Sak 2 Arsmelding fra Kvinnepolitisk utvalg 2018
Sak 2 Regnskap 2018 (ny versjon 5. februar)
HSV-revisjonsmelding 2018

Sak 3 Forslag til landsmøtedelegasjon Hordaland SV 2019
Endringsforslag sak 3

Sak 4 Sammenslåing med Sogn og Fjordane SV

Vedtak fra Hordaland SV fylkesårsmøtet 2018

Møtet ble avholdt helgen 10 – 11 februar på Scandic hotell Sunnfjord

Arbeids- og organisasjonsplan Hordaland SV 2018-2019
Aarshjul Hordaland SV 2018
Budsjett Hordaland SV 2018
Fylkestingsbudsjett 2018

Vedtekter Hordaland SV
Delegasjonsregelverk for 2019

Uttalelser:
Stans deportasjonane av asylsøkjarar til Afghanistan no
Stans Tyrkia og allierte sin aggresjon i Syria
Oppdrettsnæringa må bidra meir til fellesskapet
Bygg allianser for en ny solidarisk politikk
Kor mange talent går me glipp av
Ja til demonstrasjonspark for havvind i Hordaland
Hordfast
Genbank Hardanger
Fortsatt drift på Ulvsnesøy
En folkebevegelse for en rettferdig og effektiv klimapolitikk
Hordaland går foran– men regjeringa struper kollektivtilbodet
Kvinnehelsa skal ikkje gøymast vekk

Beretninger
Beretning til fylkestyret 2017
Beretning fylkestingsgruppa 2017
Beretning miljopolitisk utvalg 2017
Beretning fra Kvinnepolitisk Utvalg 2017
Beretning faglig utvalg 2017

Regnskap 2017


Vedtak frå felles årsmøte med Hordaland SV og Sogn og Fjordane SV

Eit nytt vestlandsfylke med sterke fellesløysingar

Felles arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland og Sogn og Fjordane SV 2018 – 2019
Årshjul Vestlandet 2018

Fellesnemder fram mot 2019

Her finner du vedtak fra tidligere årsmøter i Hordaland SV:

Vedtak fylkesårsmøtet og nominasjonsmøtet 2017

Uttalelser
Nye penger til kollektivtransport
Forsvar fellesskapet!
Ny atomvåpenpolitikk
Ta kampen mot rasisme og islamofobi
Internasjonal tilgang til trygge abortar uavhengig av økonomi
Få slutt på kjønnsdiskrimineringen frå det offentlege
Kollektivtransport
Ta kampen for framtida industri
Gje alle elevar rett til undervisning med lærar!
Arbeidsliv
Bevar Odda Sjukehus

Arbeids og organisasjonsplan for Hordaland SV 2017
Hordaland SV Budsjett 2017
Hordaland SV støtter Mahamud

Beretninger
Beretning Hordaland SV 2017
Beretning 2016 Fylkestingsgruppa
Beretning fagligutvalg Hordaland SV
Beretning Kvinnepolitisk utvalg
Beretning Miljøpolitisk utval 2016
Regnskap 2016

Vedtak fra fylkesårsmøtet 2016

Valg gjennomført på årsmøtet i Hordaland SV 2016

Vedtatt nominasjonskomite for Hordaland SV – Stortingsvalget 2017

Vedteke arbeidsplan for Hordaland SV 2016

Vedtatt budsjett for Hordaland SV 2016

Uttalelser

Arbeidstid som gir pusterom

Bevar akuttfunksjon og akuttkirurgi ved Odda og Stord sykehus

Endring i krav til kompetanse for undervisning i fag

Gjev asylborn rett på barnehageplass

Housing First i heile Hordaland!

Ja til naturmangfald – nei til utbygging i verna vassdrag

Ny NTP må gi ny klimapolitikk – Nasjonal plan for klima, miljø og transport

Stopp deportasjonene av mennesker på flukt

Utvide betalingsmåter for Skyss

Øystesevassdraget må inn i verneplan for vassdrag!

Vedtak fra årsmøtet 2015

Uttalelser

Private barnehagar skjuler utbytte

U-864 – Kvikksølvet må bort frå havet

Ei frisk luft å puste i

Hent asylborna i Afghanistan heim! Anundsen ut or justisdepartementet

Folkestyre er forutsetningen for gode lokalsamfunn

Hordaland treng Hjeltnes vidaregåande skule som grøn skule i framtida

På tide med gratis barnehageplass

66 år er nok Norge ut av Nato

Hordaland politidistrikt utan tillit

SV krever en helhetlig miljø og energipolitikk

Karbonavgift til Fordeling (KAF)

Katastrofen i Libya

Fleksitid på alle videregående skoler

Uten arbeideren stanser Norge

Statlig reguleringsplan gir mindre lokaldemokrati

Nei til regjeringens ønske om utvide retten til midlertidig ansettelse

Hordaland SV krever full åpenhet om forhandlingene om TISA og TTIP

Nei til forureining av fjordane våre

Vedtekter HSV

Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 fylkestingsgruppa

Årsberetning MpU 2014

Beretning kvinnepolitiskutvalg

Arbeidsplan 2015

Endringsforslag til arbeidsplan

Forslag til fylkestingsprogram for Hordaland SV 2015-2019

Endringsforslag til fylkestingsprogrammet

Innstilling nytt styre HSV 2015

Forslag til sak valg

Nominasjonsliste fylkestinget

Uttalelser fra årsmøtet 2013

Sats på Rus og psykiatribehandling på Valen sjukehus.

Gjør om fjorden til den største innfartsåren til Bergen fra vest!

Politietterforskninga på anmeldelsar i økonomiske saker generelt og bidragssaker spesielt må prioriterast

Endringar i eigedomsskattelova

Bergensbanen er jobb nr. 1 for Hordaland SV

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter