open menu

Vår politikk

Menneskeskapte klimaendringer og økende forskjeller i makt og rikdom er vår tids største utfordringer. Skal vi redusere de økende sosiale forskjellene, og stanse de farlige klimaendringene, må vi ta de riktige valgene også i Haugesund.

Styret i 2019 og toppkandidatene for perioden 2019-2023 i Haugesund SV.
Fra venstre: Karen Helgeland Qvale, Signe Norbotten, Ivar Teigland, Lene Sæther, Erling Nes Mygland, Trine Meling Stokland, Vegard Engesli, Lise Langåker, Svein Inge Strand Egeland og Odd Vidar Sevland. Britt-Mona Vang og Felipe Panza var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Steinar Sortland

Noen av våre viktigste saker i perioden 2019-2023:

 

Bekjempe fattigdom blant barn

Over 10 % av ungene i Haugesund vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. SV skal være en garantist for at kommunen prioriterer arbeid med å bekjempe fattigdom, og vi skal sørge for at barnetrygd og barns inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes.

Ta grønne og sosiale veivalg

SV vil at klima, miljø og levekår skal være styrende i all byplanlegging og byutvikling i Haugesund. Vi tar kampen for vern av matjord, natur- og artsmangfold. Vi jobber for at det skal være enkelt, trygt og rimelig for alle å bevege seg til fots, med sykkel eller ved bruk av kollektivtransport. Og vi setter kollektivtrafikk og myke trafikanter først, framfor å sløse flere hundre millioner kroner på utbygging av mer bilvei.

SV vil fortsatt satse aktivt på utvikling av sentrum, fordi det er god miljøpolitikk. Men det er også i sentrum at vi finner de største levekårsutfordringene i Haugesund. Og derfor er sentrumssatsingen også god sosialpolitikk.

Faste, hele stillinger og nok folk på jobb

Deltidsstilling gir ikke lån i banken. Deltidsstillinger gjør kvinner til pensjonstapere. Ingen skal sove med mobilen på nattbordet på jakt etter ekstravakter. SV skal fortsette arbeidet med å øke andelen faste og hele stillinger innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene, blant annet gjennom økt grunnbemanning.

En tillitsbasert og helhetlig skole

Vi vil ha en skole der alle barn kan lære, lykkes og trives. En slik skole må ha nok lærere, mer fysisk aktivitet, mer praktisk og kreativ læring, skolemat og skolelekser for de yngste elevene. SV vil gi lærerne mer tillit og fjerne unødvendig testing og rapportering. Vi vil jobbe for gratis kjernetid på SFO for 1. trinn, og styrke ordningen med betalingsfritak/betalingsreduksjon for familier med lavinntekt.

Velferd uten profitt

Omsorg og offentlige tjenester er ikke butikk. SV kjemper for profittfri velferd og mot konkurranseutsetting av de kommunale velferdsoppgavene. Velferd skal tjene folk, ikke penger!

Vi skal lytte til de som vet hvor «skoen trykker»

Mange føler på en avstand mellom folk og forvaltning, en avmakt i forhold til systemet og lite eierskap til endringer i nærmiljøet. SV vil gi innbyggerne større innflytelse i viktige saker og jobbe aktivt for å bygge opp et godt system for innbygger- og brukerinvolvering i kommunen. Vi vil også jobbe for langsiktige og stabile vilkår for frivillige og ideelle aktører, og vil aktivt motarbeide at kommersielle tilbud får etablere seg på deres bekostning. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, noe som er svært viktig i en kommune.  SV mener også at det er nødvendig med mer tid og tillit til de som jobber for fellesskapet og vi vil jobbe aktivt for en tillitsreform i kommunen.

Arbeidsprogram

Haugesund SVs arbeidsprogram ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 24. april 2019. Programmet gjelder i perioden 2019-2023.

Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap
1.1 Ja til kommunale og ideelle barnehager
1.2 En helhetlig og variert skolehverdag
1.3 Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna
1.4 Fattigdom blant barn

Kapittel 2: Helse og omsorg
2.1 Tillitsbasert og verdig omsorg
2.2 Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri

Kapittel 3: Byutvikling og miljø
3.1 Fellesskap, ikke forurensning
3.2 Et levende sentrum for miljø og mangfold
3.3 Grønne veivalg
3.4 Grønn næringsutvikling
3.5 En ren natur – for alle

Kapittel 4: Arbeid, velferd og likestilling
4.1 Et trygt og inkluderende arbeidsliv
4.2 En solidarisk flykting- og integreringspolitikk
4.3 En verdig sosialpolitikk
4.4 En sunn og sosial boligpolitikk
4.5 Vold i nære relasjoner
4.6 Et levende lokaldemokrati

Kapittel 5: Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet
5.1 Et levende kulturliv
5.2 En idrett for helse og trivsel
5.3 Frivillighet som ressurs

Last ned hele programmet som PDF her: Arbeidsprogram 2019-2023

Vår valgliste

Her kan du se våre listekandidater ved kommunestyrevalget 2019: Valgliste for Haugesund SV (PDF)

Vår bystyregruppe

Etter et svært godt kommunevalg med en oppslutning på 5,3 % har vi nå tre kandidater i bystyret!

Her kan du bli bedre kjent med bystyregruppa for perioden 2019-2023: Bli kjent med vår nye bystyregruppe

Den nye samarbeidsavtalen

Partiene i den nye flertallskoalisjonen i Haugesund vil jobbe for en kommune som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer.

Her kan du lese om den nye samarbeidsavtalen: Den nye samarbeidsavtalen

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter